Complint amb el que estableix la normativa vigent de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el COLEF CV habilita el següent portal per oferir tota aquella informació requerida a les Coporaciones de Dret Públic

 • 1.- informació institucional, organitzativa i Planificació

 

 • A.- informació Institucional:

 

 • 1. seient, situada al Passeig el Rajolar nº5 acc de la localitat de Burjassot (València)
 • 2. funcions: Les disposades per l'Art. 4 dels Estatuts de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana.

Per al compliment dels seus fins essencials, són funcions pròpies del ICOLEF i CAFE:

01:00) Ordenar, en l'àmbit de la seva competència, l'activitat professional dels col · legiats; vetllar per l'ètica, deontologia i dignitat professional, així com pel respecte degut als drets particulars contractants dels seus serveis, i exercir la potestat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.
b) Procurar l'harmonia i col · laboració entre els col · legiats, impedir la competència deslleial entre ells.
c) Exercir les accions que les lleis establisquen per a evitar l'intrusisme, sense perjudici de les actuacions de la inspecció i / o sanció a què estan obligades les administracions públiques.
d) Intervenir en els procediments d'arbitratge, en aquells conflictes que per motius professionals se suscitin entre col·legiats o en els que el col·legi sigui designat per a administrar l'arbitratge, conformitat amb l'article 10.a) de la Llei 36/1988, de 5 de desembre.
i) Organitzar cursos de formació i perfeccionament per als seus col · legiats, la assistència serà facultativa, així com organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistències, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als col · legiats, sense perjudici de les competències que puguin derivar-se de la normativa estatal i de la Comunitat Valenciana.
F) Exercir en el seu àmbit la representació i defensa de la professió davant de l'administració, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en tots els litigis que afecten els interessos professionals.
g) Participar en els òrgans consultius de l'administració en la matèria de la seva competència, quan aquella ho requerisca o resulte de les disposicions aplicables.
h) Exercir quantes funcions els siguin encomanades per les administracions valencianes i col·laborar amb aquestes mitjançant la redacció d'estudis, emissió d'informes, elaboració d'estadístiques i altres activitats relacionades amb els seus fins que poden ser-los sol·licitades o que acorden formular per pròpia iniciativa.
jo) Col · laborar amb les universitats en l'elaboració dels plans d'estudi, sense detriment del principi d'autonomia universitària i preparar la informació necessària per facilitar l'accés a la vida professional dels col·legiats.
j) Aprovar els seus pressupostos, així com regular i fixar les quotes dels seus col · legiats.
k) Facilitar als tribunals, conforme a les lleis, la relació de col·legiats que per la seva preparació i experiència professional pogueren ser requerits per intervenir com a perits en els assumptes judicials o proposar-los a instància de l'autoritat judicial, així com emetre informes i dictàmens quan siguen requerits per a això per qualsevol jutjat o tribunal.
la) Establir barems d'honoraris, que tindran caràcter merament orientatiu.
m) Emetre informes i dictàmens, de caràcter no vinculant, en procediments judicials o administratius en què se susciten qüestions relatives a honoraris professionals.
n) Elaborar els seus estatuts i reglaments de règim interior.
la) Evacuar l'informe preceptiu sobre tots els projectes de normes del Govern Valencià que afecten la seua professió o es refereixin a les condicions generals de les funcions professionals, entre les que figuraran l'àmbit, els títols oficials requerits i el règim d'incompatibilitats amb altres professions.
p) Adoptar les mesures necessàries perquè els col · legiats compleixin les resolucions del Col · legi.
q) Exercir les funcions disciplinàries respecte als col · legiats.
r) Assumir la representació dels seus col · legiats davant les entitats similars en altres comunitats autònomes i congressos d'àmbit nacional.
s) Estimular la promoció científica, cultural i laboral de la professió.
t) Edita tota mena de publicacions relacionades amb el Col · legi i amb la professió.
vostè) Organitzar i prestar quants serveis i activitats d'assessorament científic, jurídic, administratiu, laboral i fiscal o de qualsevol altra naturalesa siguin necessaris per a la millor orientació i defensa dels col·legiats en l'exercici professional.
en) Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin al compliment dels objectius col·legials, dins del marc de la legislació vigent.

 

 • B.- informació organitzativa:

 

 1. Òrgans i càrrecs.
 2. serveis Externalitzats: Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb empresa APRISALUD, Assegurança de la seu amb HELVETIA ASSEGURANCES i Servei de Neteja amb entitat MEDILIMP.
 3. organigrama.

 

 • C.Planificación:

 

 1. Pla Director Presidència.
 2. Pla Director Gerència.

 

 • 2.- informació jurídica

 

 1. Documentació en resposta a la ciutadania amb valor jurídic.
 2. altres documents.
 3. LLEI 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
 4. Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana
 5. Estatuts
 6. Per ACORD de la Junta de Govern del COLEF CV, assolit en la seva Reunió del passat 19-02-2016, s'estableix entre els requisits de Col·legiació, la sol·licitud dels certificats d'antecedents penals als col·legiats exercents segons el que preveu l'art. 13.5 de la L.O. 1/1996 de 15 de gener.

 

 • 3.- informació Econòmica

 

 1. Contractes: Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb empresa APRISALUD, Assegurança de la seu amb HELVETIA ASSEGURANCES i Servei de Neteja amb entitat MEDILIMP.
 2. Convenis.
 3. Subvencions i ajuts públics: Actualment el COLEF CV únicament es sustenta mitjançant recursos propis.
 4. Pressupostos i descripció.
 5. Retribucions d'alts càrrecs i màxims responsables: Per ACORD de la Junta de Govern del COLEF CV, en el seu Reunió del passat 11 de desembre de 2015, queden fixades les Indemnitzacions per assistències en 5 € per assistència 0,21 € / Km per desplaçament (si escau per membres de la JG i GC de la JG). Per dedicació del Tresorer 500 € / anuals.
 6. Béns immobles en propietat: Sede ubicada en el Passeig El Rajolar nº5 acc de Burjassot (València).

 

 • 4.- memòries anuals

 

 1. BIC 2017 (Butlletí d'Informació Col·legial)
 2. memòria 2018;
 3. Memòries COLEF CV (Butlletins d'Informació Col·legial)

 

 • 5.- Contacte

 

 1. COLEF CV
 2. Consell COLEF