Responsabilitat civil

Tots els col·legiats-as exercents tenen inclòs l’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional.


La Responsabilitat Civil és un concepte jurídic la finalitat del qual és regular el sistema de compensacions econòmiques reparadores dels danys produïts a tercers a conseqüència de relacions contractuals o extracontractuals.


L’objectiu de l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional és fer front als danys personals, materials i consecuenciales que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, el professional haja pogut causar als seus clients en l’exercici de la seua professió, així com els perjudicis que d’ells es pogueren derivar. L’assegurador assumeix les conseqüències econòmiques dels fets esdevinguts i coberts pel contracte, reparant el mal causat per l’assegurat a un tercer, fins al límit pactat en la pòlissa d’assegurança, que és el document que conté les condicions que regulen la relació contractual entre assegurador i assegurat, recollint els drets i deures de les parts.

Aquest servei no és només una garantia per als Col·legiats, sinó també per als qui presten els seus serveis. De no ser un professional col·legiat respondria amb el seu propi patrimoni quan hi ha sentència en ferma per negligència professional.

Quin tipus d’assegurança m’interessa?

En funció de l’activitat professional que desenvolupes és important que evalues el tipus d’assegurança que necessites i que cobertures t’ofereix la teua col·legiació.

La Responsabilitat Civil Professional és aquella que es deriva d’errors, negligències o omissions en l’execució de l’activitat professional que hagen causat danys, perjudicis econòmics personals o materials a un client o tercer. En aquests casos, igualment ha de respondre’s amb una indemnització o compensació.

El assegurança d’accidents cobreix els danys corporals que patisca un assegurat a conseqüència d’un accident, ja siga en la seua vida privada o desenvolupant la seua activitat professional.

Un segur multirisc és un producte dissenyat per les companyies asseguradores per a cobrir diversos tipus de sinistres o riscos. En l’àmbit empresarial per exemple, els robatoris, els incendis o qualsevol tipus de perill al qual s’exposen els nostres empleats són només algunes de les situacions en les quals cal comptar amb un segur multirisc empresarial que ens oferisca totes les garanties.

La nostra entitat asseguradora

Assegurança de Responsabilitat Civil

Consell General de Col·legis professionals de l’Educació Física i de l’Esport

Compañia asseguradora

Berkley España. Nº de Póliza: 2020719

Documentació d’interés

Condicions Particulars i Generals

2021-2022

Certificat Compañia SRC

2020-2021

Justificant de pagament

2020-2021

Com actuar en cas de sinistre?

Per a declarar un sinistre has d’accedir a la plataforma i oficina de gestió del col·legiat i emplenar el procediment de declaració comunicat de sinistre.

Obtingues informació del model de declaració de sinistre

CONSULTA

El servei d’assessoria laboral i fiscal