Revista Espanyola d'Educació Física i Esport


Amb la inauguració, l'any 2004, de la seva nova i última etapa, la Revista Espanyola d'Educació Física i Esports no només es va proposar oferir una publicació de caràcter científic més nítid i rotund sinó que, també, al mateix temps, difondre la imatge professional i el nivell tècnic adquirit per les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport aconseguit, propiciar una llera adequada per a la difusió dels resultats de la recerca i oferir un instrument eficaç amb el qual els col · legiats puguin abordar el seu reciclatge i permanent actualització.