Política de privacitat

Publicat: 07 agost 2018 | Versió 2.0: 12 /02/2020 | Versió 3.0 01/02/2021

Política de privacitat

1.- Qui és el Responsable del tractament de les teues dades?

2. Quina és la finalitat del tractament de les teues dades?

3. Per quant temps conservarem les teues dades?

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

5. Es comuniquen les teues dades a altres destinataris?

6. Quins drets tens en facilitar-nos les teues dades?

7. Com pots exercitar els teus drets?

8. Què pots fer si els teus drets no han sigut atesos?

9. Enllaços a altres webs

Des del COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, d’ara en avant, COLEF CV, estem compromesos amb la privacitat dels nostres membres, usuaris, contactes, així com el personal que presta serveis amb nosaltres. Part del nostre compromís és el de ser transparents en aquesta matèria, per això publiquem aquesta informació, amb la finalitat d’informar degudament:

  • Dels teus drets i de l’ús d’aquesta web ABANS de facilitar les dades;
  • De les mesures que garanteixen la salvaguarda i integritat de les dades;
  • Perquè el consentiment previ a l’enviament de dades per part teua puga estar degudament fonamentat

Tot això complint amb totes les obligacions legalment disposades en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. i en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), així com tota la normativa espanyola i europea aplicable a aquesta matèria.

Per això, qualsevol usuari disposa d’aquesta informació, que haurà de marcar com llegida i/o acceptada segons la mena de servei o formulari en el qual es trobe (marcar obligatòriament l’opció d’haver llegit i acceptat la política de privacitat del lloc web, l’avís legal i la política de cookies.

1.- Qui és el Responsable del tractament de les teues dades?

NomCOL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CIFQ-9650032-G
DirecciónPASSEIG RAJOLAR 5 ACC (46100) BURJASSOT-VALÈNCIA
Telèfon Fax963636219 963643270
EmailInfo@colefcafecv.com
XarxesFacebook: https://www.facebook.com/colefcv Twitter: https://twitter.com/ICOLEFCAFECV  
Dades Registre 

2. Quina és la finalitat del tractament de les teues dades?

Les dades recollides a través dels formularis de la web s’usen per a dur a terme diferents tipus de tractaments de dades:

Les dades recollides a través dels formularis de la web s’usen per a dur a terme diferents tipus de tractaments de dades:

PRECOL·LEGIATS EN LÍNIA: Tractament necessari per a poder gestionar la relació com a precol·legiat en els seus diferents àmbits d’actuació

COL·LEGIATS EN LÍNIA: Tractament necessari per a poder gestionar la relació com a col·legiat en els seus diferents àmbits d’actuació

ACCÉS COL·LEGIATS: Tractament de les dades necessari per a gestionar la teua àrea d’usuari.

PUBLICACIÓ D’OFERTES D’OCUPACIÓ: Tractament de dades necessari per a poder publicar la teua oferta empre en el nostre portal.

OFICINA D’ATENCIÓ Al CIUTADÀ:DENUNCIES/INSTÀNCIES: Tractament de dades necessari per a poder atendre la teua sol·licitud.

HISTÒRIC: Tractament de dades necessari per a poder disposar d’un històric de col·legiats i precol·legiats que permeten la gestió posterior.

FORMACIÓ: Tractament de dades necessari per a poder dur a terme la matriculació i gestió de les accions formatives.

NEWSLETTER: Tractament que té com a finalitat mantindre’t informat de l’activitat del COLEFCAFE-CV.

3. Per quant temps conservarem les teues dades?

Les dades personals recollides a través dels formularis de la web es conservaran durant el temps necessari per a poder dur a terme la finalitat del tractament pel qual van ser facilitats. Una vegada s’ha donat fi al tractament, les dades seran eliminades, excepte per imperatiu legal. Les dades bàsiques de contacte podran romandre en una base de dades històrica de COLEF CV, a l’efecte de poder facilitar gestions posteriors. Una vegada acabada la relació es mantindran bloquejats només amb la finalitat de complir les possibles obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

Legalment podem tractar les dades que et sol·licitem en haver-nos proporcionat el teu consentiment per a poder fer-ho. Això és així perquè has manifestat expressament el teu consentiment mitjançant l’activació de la casella he llegit i accepte.

En el cas de COL·LEGIACIÓ: És necessari el tractament de dades per a poder dur a terme la mateixa.

En el cas de l’HISTÒRIC: La base del tractament radica en l’interés legítim de COLEF CV a poder prestar un correcte servei a usuaris.

En el cas de NEWSLETTER, ens basem en l’interés legítim del COLEFCAFE-CV a mantindre’t informat en aquells casos en què la recollida de dades i la informació d’interés guarden relació directa (col·legiació, formació, etc) En el cas del tractament de dades CONTACTE, l’enviament de newsletter només està legitimat en cas que s’accepte expressament el check de verificació de la voluntat de rebre aquesta informació, per la qual cosa la base de legitimació en aquest cas serà el consentiment de l’usuari.

5. Es comuniquen les teues dades a altres destinataris?

Les dades personals que es faciliten en aquesta plataforma no seran facilitats a tercers, excepte per imperatiu legal (per exemple, en el cas del Consell General de Col·legis de Llicenciats en Educació Física) o bé per a poder dur a terme la prestació del servei. També es comunicaran les dades a la companyia asseguradora i agent d’assegurances autoritzat, encarregat de gestionar la pòlissa de Responsabilitat Civil dels Col·legiats.

Les teues dades es recullen a través dels formularis inserits en la nostra web que està allotjada en els servidors de l’empresa ALMAZENA INTERNET SL situada a ESPANYA, per això les teues dades no ixen de la Unió Europea. Pots consultar la seua política de privacitat ací.

6. Quins drets tens en facilitar-nos les teues dades?

Són els següents:

Dret d’informaciótens dret a ser informat de manera clara Abans que les teues dades siguen recollides sobre quines dades teues estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicats a algú
Dret d’accésper a conéixer quines dades teues estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicats a algú
Dret de rectificacióper a modificar aquelles dades teues inexactes o incomplets
Dret de cancel·lacióper a cancel·lar les teues dades inadequades o excessives
Dret d’oposicióper a evitar que es tracten les teues dades o que deixen de tractar-se, encara que només en els supòsits que estableix la llei
Dret de limitació del tractamentper a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei
Dret a la portabilitat de les dadesper a poder rebre les teues dades facilitades en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre responsable
Dret a no ser objecte de decisions individualitzadesamb la finalitat que no es prenga una decisió sobre tu que produïsca efectes jurídics o t’afecte basada només en el tractament de les teues dades

7. Com pots exercitar els teus drets?

Per a exercir qualsevol dels teus drets hauràs de sol·licitar-ho a l’email info@colefcafecv.com

1.- Fotocòpia del dni (passaport o un altre document d’identitat) o signatura electrònica.

2.- Contingut de la petició que realitzes i si fora necessari, els documents que l’acrediten.

3.- Direcció (a l’efecte de notificacions), data i signatura

Si exercites els teus drets per un representant voluntari expressament designat, hauràs d’aportar el document o instrument electrònic que acredite la representació.

En el cas que el titular de les dades fora menor d’edat o incapacitat, s’exercitarà els drets pel seu representant legal degudament acreditat.

8. Què pots fer si els teus drets no han sigut atesos?

En cas que consideres que no hem satisfet la teua petició, pots presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’apartat del seu web: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formreclamacionderechos/reclamacionderechos.jsf

9. Enllaços a altres webs

Aquesta política de privacitat només s’aplica a les dades personals recaptades a través de la nostra web, però aquesta web conté enllaços a altres pàgines web pel que COLEF CV no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aqueixes altres webs.

És a dir, en punxar en un d’aquests enllaços estan abandonant la nostra web pel que hauries de llegir les polítiques de privacitat d’aqueixes altres webs que recapten dades personals.

Si vols més informació, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha editat una guia del ciutadà, pots accedir en: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf

LA PROFESSIÓ

Forma part d’un gran col·lectiu