publicat: 07 agost 2018 / modificat1: 12 /02/2020

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Qui és el responsable de l'tractament de les teves dades?

2. Quina és la finalitat de l'tractament de les teves dades?

3. Per quant de temps conservarem les teves dades?

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

5.- Es comuniquen les teves dades a altres destinataris?

6. Quins drets tens a l'facilitar-nos les dades?

7. Com pots exercir els teus drets?

8. Què pots fer si els teus drets no han estat atesos?

9. Enllaços a altres webs

des del COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, des d'ara, COLEF CV, estem compromesos amb la privacitat dels nostres membres, usuaris, contactes, així com el personal que presta serveis amb nosaltres. Part del nostre compromís és el de ser transparents en aquesta matèria, per això vam publicar aquesta informació, per tal d'informar degudament:

  • Dels teus drets i d'l'ús d'aquesta web ABANS de facilitar les dades;

  • De les mesures que garanteixen la salvaguarda i integritat de les dades;

  • Perquè el consentiment previ a l'enviament de dades per part teva pugui estar degudament fonamentat

Tot això complint amb totes les obligacions legalment disposades en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. i en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), així com tota la normativa espanyola i europea aplicable a aquesta matèria.

per això, qualsevol usuari disposa d'aquesta informació, que haurà de marcar com llegida i / o acceptada segons el tipus de servei o formulari en el qual es trobi (marcar obligatòriament l'opció d'haver llegit i acceptat la política de privacitat del lloc web, l'avís legal i la política de cookies.

1.- Qui és el responsable de l'tractament de les teves dades?

NomIl·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana
CIFQ-9650032G
DireccióPasseig el Rajolar núm 5 acc; 46100 Burjassot (València)
Pèrdua.
mòbil.
963636219
640878720
Correu electrònicinfo@colefcafecv.com
xarxesFacebook: https://www.facebook.com/colefcv
Refilo: https://twitter.com/ICOLEFCAFECV

2. Quina és la finalitat de l'tractament de les teves dades?

Les dades recollides a través dels formularis del web es fan servir per dur a terme diferents tipus de tractaments de dades:

CONTACTE: Les dades que recollim per aquesta via seran tractades per poder facilitar-te la informació necessària sobre els serveis que oferim i en què puguis aquestar interessat, així com per solucionar els teus dubtes i preguntes.

precol·legiats ONLINE: Tractament necessari per poder gestionar la relació com precol·legiat en els seus diferents àmbits d'actuació

COL·LEGIATS ONLINE: Tractament necessari per poder gestionar la relació com a col·legiat en els seus diferents àmbits d'actuació

ACCÉS COL·LEGIATS: Tractament de les dades necessari per gestionar la teva àrea d'usuari.

PUBLICACIÓ D'OFERTES D'OCUPACIÓ: Tractament de dades necessari per poder publicar la teva oferta ocupació al nostre portal.

DENÚNCIES / INSTÀNCIES: Tractament de dades necessari per poder atendre la teva sol • licitud.

HISTÒRIC: Tractament de dades necessari per poder disposar d'un històric d'arrendataris, propietaris i immobles que permetin la gestió posterior.

3. Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals recollides a través dels formularis del web es conservaran durant el temps necessari per poder dur a terme la finalitat d'el tractament per al qual van ser facilitades. Un cop s'ha donat fi a el tractament, les dades seran eliminats, excepte per imperatiu legal. Les dades bàsiques de contacte podran romandre en una base de dades històrica de COLEF CV, a l'efecte de poder facilitar gestions posteriors. Un cop acabada la relació es mantindran bloquejats només per tal de complir les possibles obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Legalment podem tractar les dades que et demanem a l'haver-nos proporcionat el teu consentiment per poder fer-ho. Això és així perquè has manifestat expressament el teu consentiment mitjançant l'activació de la casella he llegit i accepto.

En el cas de l'HISTÒRIC: La base de l'tractament rau en l'interès legítim de COLEF CV en poder prestar un correcte servei a usuaris.

5. Es comuniquen les teves dades a altres destinataris?

Les dades personals que es facilitin en aquesta plataforma no seran facilitades a tercers, excepte per imperatiu legal o bé per poder dur a terme la prestació de servei.

Les teves dades es recullen a través dels formularis inserits en la nostra web que està allotjada en els servidors de l'empresa DRAGON HOST situada a ESPANYA, per això les dades no surten de la Unió Europea. Pots consultar la seva política de privacitat en: https://dragonhost.es/contrato-general.html

6. Quins drets tens a l'facilitar-nos les dades?

Són els següents:

Dret d'informacióTens dret a ser informat de manera clara ABANS de que les teves dades siguin recollides sobre quines dades teves estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els van a comunicar o els han comunicat a algú .
Dret d'accésPer conèixer quines dades teves estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els van a comunicar o els han comunicat a algú
Dret de rectificacióPer modificar les dades teus inexactes o incomplets.
Dret de cancel·lacióPer cancel·lar les vostres dades inadequades o excessives.
Dret d'oposicióPer evitar que es tractin les vostres dades o que deixin de tractar-se, encara que només en els supòsits que estableix la llei.
Dret de limitació de l'tractamentPer sol·licitar que se suspengui el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.
Dret a la portabilitat de les dades Per poder rebre les teves dades facilitades en un format electrònic estructurat i d'ús habitual i poder transmetre'ls a un altre responsable.
Dret a no ser objecte de decisions individualitzadesPer tal de que no es prengui una decisió sobre tu que produeixi efectes jurídics o t'afecti basada només en el tractament de les teves dades.

7. Com pots exercir els teus drets?

Per exercir qualsevol dels teus drets hauràs de sol·licitar a l'email info@colefcafecv.com

1.- Fotocòpia de l'dni (passaport o un altre document d'identitat) o signatura electrònica.

2.- Contingut de la petició que realitzes i si fos necessari, els documents que l'acrediten.

3.- Direcció (a efectes de notificacions), data i signatura

Si exercites els teus drets per un representant voluntari expressament designat, hauràs d'aportar el document o instrument electrònic que acrediti la representació.

En el cas que el titular de les dades fos menor d'edat o incapacitat, s'exercitarà els drets pel seu representant legal degudament acreditat.

8. Què pots fer si els teus drets no han estat atesos?

En cas que consideris que no hem satisfet la teva petició, pots presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en l'apartat de la seva web: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

9. Enllaços a altres webs

Aquesta política de privacitat només s'aplica a les dades personals recollides mitjançant la nostra web, però aquest web conté enllaços a altres pàgines web de manera que COLEF CVno és responsable de les pràctiques de privacitat d'aquestes altres webs.

és a dir, a l'punxar en un d'aquests enllaços estan abandonant la nostra web pel que hauries de llegir les polítiques de privacitat d'aquestes altres webs que recaptin dades personals.

Si vols més informació, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha editat una guia de l'ciutadà, pots accedir a: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf