NORMES PER A LES COL·LABORACIONS,,es,versió PDF,,es,la revista,,es,és una publicació periòdica,,es,legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l´Activitat Física i de l´Esport de la Comunitat Valenciana,,ca,El seu objectiu,,es,a més d'informar els col·legiats de les actuacions dutes a terme pel COLEF CV,,es,és l'edició d'articles d'opinió,,es,assajos,,es,treballs de recerca,,es,comentaris crítics de publicacions,,es,revisions bibliogràfiques,,es,estudis i experiències,,es,relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport,,es,amb els seus professionals i amb altres Ciències relacionades amb aquest àmbit,,es,S'editaran dos números a l'any en els mesos de juny i desembre,,es

Versió ESPANYOL PDF

ANGLÈS Versió PDF

La revista Activitat Física i Esport: Ciència i Professió es una publicación periódica del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l´Activitat Física i de l´Esport de la Comunitat Valenciana. Su objetivo, además de informar a los colegiados de las actuaciones llevadas a cabo por el COLEF CV, es la edición de artículos de opinión, ensayos, trabajos de investigación, comentarios críticos de publicaciones, revisiones bibliográficas, estudios y experiencias, relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con sus profesionales y con otras Ciencias relacionadas con este ámbito.
Se editarán dos números al año en los meses de junio y diciembre. Tot el material acceptat per publicació serà propietat de la revista i no podrà ser reproduït o publicat sense autorització escrita de la mateixa,,es,L'enviament de l'article per a la seva avaluació implica que el Treball és original i que no ha estat publicat prèviament en una altra revista,,es,En el cas que el treball hagi estat publicat amb anterioritat en qualsevol altre mitjà,,es,s'ha d'indicar la data i les dades necessàries per a la seva localització i adjuntar,,es,quan així es requereixi,,es,l'autorització per escrit per a la seva reproducció,,es,admet Treballs en castellà i anglès,,es,tots els Treballs han de contenir un resum en espanyol i anglès,,es,resum,,en,NORMES PER A L'ADMISSIÓ,,es. El envío del artículo para su evaluación implica que el Trabajo es original y que no ha sido publicado previamente en otra revista.
En el caso de que el trabajo haya sido publicado con anterioridad en cualquier otro medio, deberá indicarse la fecha y los datos necesarios para su localización y adjuntar, cuando así se requiera, la autorización por escrito para su reproducción.
La revista Activitat Física i Esport: Ciència i Professió admite Trabajos en castellano e inglés. No obstant això, todos los Trabajos deberán contener un resumen en español e inglés (abstract).
NORMAS PARA LA ADMISIÓN
Els treballs seran originals de l'autor / a i hauran de ser enviats en format electrònic,,es,necessàriament a l'adreça de correu electrònic que s'indica a continuació,,es,En el correu,,es,s'inclourà,,es,la següent documentació,,es,Carta de presentació,,es,s'indicarà la tipologia de l'article,,es,declaració de ser un text original no publicat ni en procés d'avaluació en una altra revista,,es,i la declaració de qualsevol tipus de conflicte d'interessos,,es,es realitzarà una breu explicació del Treball,,es,especificant l'autoria dels signants de l'estudi / Treball així com que es cedeix els drets a la revista,,es,S'especificarà també el nom complet,,es,adreça postal i electrònica,,es,telèfon i, si escau,,es, necesariamente a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: direccionrevista@colefcafecv.com
En el correo, se incluirá, obligatòriament, la siguiente documentación:
 1. Carta de presentación: se indicará la tipología del artículo, declaración de ser un texto original no publicado ni en proceso de evaluación en otra revista, y la declaración de cualquier tipo de conflicto de intereses. Més, se realizará una breve explicación del Trabajo, especificando la autoría de los firmantes del estudio/Trabajo así como que se cede los derechos a la revista Activitat Física i Esport: Ciència i Professió. Se especificará también el nombre completo, dirección postal y electrónica, teléfono y en su caso, institució de l'autor de correspondència,,es,Pàgina de títol,,es,s'adjuntarà un fitxer amb les dades de cada autor / a per ordre d'implicació,,es,Títol de l'article,,es,Nom i cognoms,,es,correu electrònic i adreça postal de tots els autors,,es,pertinença institucional,,es,Designació d'un autor,,es,al que se li dirigirà tota la correspondència,,es,Resum / Resum,,en,es realitzarà un resum de màxim,,es,paraules,,es,En el cas de treballs d'índole científic,,es,aquest haurà d'estar dividit en apartats,,es,Introducció,,es,mètodes,,es,resultats,,es,Discussió i Conclusions,,es,Tots els articles han d'incloure el resum tant en anglès com en espanyol,,es,incloent la mateixa informació en tots dos,,es,Paraules clau / Paraules clau,,en,S'inclouran entre,,es.
 2. Página de título: se adjuntará un fichero con los datos de cada autor/a por orden de implicación:
 • Título del artículo.
 • Nombre y apellidos; correo electrónico y dirección postal de todos los autores, pertenencia institucional, si procede.
 • Designación de un autor, al que se le dirigirá toda la correspondencia.
 1. Resumen/Abstract: se realizará un resumen de máximo 250 palabras. En el caso de trabajos de índole científico, éste deberá estar dividido en apartados: Introducción, Objectius, Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Todos los artículos deberán incluir el resumen tanto en inglés como en español, incluyendo la misma información en ambos.
 2. Palabras clave/Keywords: Se incluirán entre 4-5 paraules clau tant en castellà com en anglès que no apareguin en el títol,,es,Text complet de la documentació,,es,les imatges,,es,esquemes i bibliografia aniran dins del text,,es,gràfics i taules de resultats s'adjuntaran en document annex,,es,Els treballs de científics hauran de seguir els següents apartats,,es,Resum,,es,disseny de l'estudi,,es,població,,es,tractament estadístic,,es,procediments / protocols i normes ètiques,,es,discussió,,es,Conclusions i Referències,,es,Si l'article és presentat en idioma anglès,,es,es recomanarà que prèviament hagi estat revisat per una persona angloparlant,,es,fitxers adjunts,,es,imatges,,es,gràfics,,es,esquemes,,es,dibuixos,,es,numerats i ordenats segons el document del text complet,,es,Es tindrà en compte el descrit en el punt,,es,Totes aquelles il·lustracions,,es,taules,,es.
 3. Texto completo de la documentación: las imágenes, esquemas y bibliografía irán dentro del texto; gráficos y tablas de resultados se adjuntaran en documento anexo. Los trabajos de científicos deberán seguir los siguientes apartados: Resumen, Introducción, Métodos (diseño del estudio, población, tratamiento estadístico, procedimientos/protocolos y normas éticas), , Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias. Si el artículo es presentado en idioma inglés, se recomendará que previamente haya sido revisado por una persona angloparlante.
 4. Ficheros adjuntos: imágenes, gráficos, esquemas, dibujos, etc., numerados y ordenados según el documento del texto completo. Se tendrá en cuenta lo descrito en el punto 5. Todas aquellas ilustraciones, tablas, etc. que no siguin d'elaboració pròpia,,es,s'ha d'indicar la font de la qual procedeixen,,es,Les imatges han de ser prou clares perquè permetin la seva reproducció,,es,S'evitaran taules i figures redundants amb l'escrit en el document,,es,Es recomana l'ús de llegendes explicatives,,es,En cas d'utilitzar materials procedents d'altres autors,,es,així com reproduccions de fotografies,,es,il·lustracions,,es,que no siguin propietat de l'autor del treball,,es,haurà d'adjuntar l'autorització oportuna per a la seva reproducció a la revista,,es,S'especificarà si el treball presentat ha rebut ajuda de qualsevol índole,,es,material i / o econòmica,,es,així com l'organisme,,es,institució o empresa que ho concedeix,,es,Presentació de manuscrits,,es, deberá indicarse la fuente de la que proceden. Las imágenes deben ser lo suficientemente claras para que permitan su reproducción. Se evitarán tablas y figuras redundantes con lo escrito en el documento. Se recomienda el uso de leyendas explicativas.
 5. En caso de utilizar materiales procedentes de otros autores, así como reproducciones de fotografías, ilustraciones, etc. que no sean propiedad del autor del trabajo, deberá adjuntarse la autorización oportuna para su reproducción en la revista.
 6. Se especificará si el trabajo presentado ha recibido ayuda de cualquier índole (material y/o económica), así como el organismo, institución o empresa que lo concede.
 7. Presentación de manuscritos: Per a la redacció del text es farà servir Microsoft Word versió,,es,o posteriors,,es,L'extensió màxima serà de,,es,folis,,en,inclòs el resum,,es,paraules clau,,es,imatges i bibliografia,,es,Paper A4,,bg,interlineat del paràgraf senzill,,es,sense encapçalament i al peu de pàgina ha de constar el número de la mateixa,,es,marges superior,,es,inferior,,en,dret a esquerre a,,es,cm,,en,Lletra Times New Roman mida,,es,A la primera pàgina de l'article apareixerà títol del treball,,es,Per la seva revisió doble cec s'evitarà nom d'autors tant en el document principal com en les seves metadades,,es,El títol de l'article ha d'aparèixer tant en espanyol com en anglès,,es,S'evitaran les notes a peu de pàgina,,es,Si no és possible,,es 95 o posteriores. La extensión máxima será de 15 folios, incluido el resumen, palabras clave, tablas, imágenes y bibliografía; papel A4; interlineado del párrafo sencillo, sin encabezamiento y en el pie de página debe constar el número de la misma. Márgenes superior, inferior, derecho a izquierdo a 2,5 cm. Letra Times New Roman tamaño 12. En la primera página del artículo aparecerá título del trabajo. Por su revisión doble ciego se evitará nombre de autores tanto en el documento principal como en sus metadatos. El título del artículo deberá aparecer tanto en español como en inglés. Se evitarán las notas a pie de página. Si no es posible, s'inseriran a la pàgina corresponent,,es,amb una mida de lletra Times New Roman mida,,es,Les sigles i / o acrònims,,es,hauran de desenvolupar la primera vegada que s'escriguin entre parèntesis,,es,Per a l'elaboració de referències bibliogràfiques,,es,se seguiran les normes APA,,es,Manual de publicació de l'Associació Psicològica Americana 6ª edició,,en,Les referències bibliogràfiques han d'incloure tota la,,es,informació necessària per permetre a qualsevol lector que així ho desitgi indicar i localitzar els documents citats en,,es,un text,,es,La informació ha de ser exacta,,es,per la qual cosa cal revisar detingudament les dades apuntades en la bibliografia,,es,tal com apareixen en el document original,,es,i els ressenyats dins del text,,es,de manera que coincideixin amb els altres,,es, con un tamaño de letra Times New Roman tamaño 10. Las siglas y/o acrónimos, deberán desarrollarse la primera vez que se escriban entre paréntesis. Para la elaboración de referencias bibliográficas, se seguirán las normas APA (Publication Manual of the American Psychological Association 6ª edición).
Las referencias bibliográficas deben incluir toda la información necesaria para permitir a cualquier lector que así lo desee indicar y localizar los documentos citados en
un texto. La información debe ser exacta, por lo que es preciso revisar detenidamente los datos apuntados en la bibliografía, tal y como aparecen en el documento original, y los reseñados dentro del texto, de manera que coincidan unos con otros.
En l'apartat,,es,"REFERÈNCIES",,es,s'han d'incloure únicament i exclusivament les referències de totes aquelles fonts que han estat citades dins del text i viceversa,,es,ARTICLES,,es,Autors,,es,Donar el cognom,,es,els cognoms,,es,i tot seguit les inicials del nom,,es,per a cada un dels autors,,es,qualsevol que sigui el seu nombre,,es,Utilitza comes per separar els autors i també per separar el cognom,,es,o els cognoms,,es,del nom,,es,Si hi ha més de dos autors,,es,la unió entre l'últim i el penúltim,,es,s'ha de fer amb "i" en espanyol i ",,es,"Si escrivíssim el document en anglès,,es,Vega,,en,Sánchez,,en,i Ros,,es,Peñaranda,,es,M.,,en,Serrano,,en,i González,,es,DATA DE PUBLICACIÓ,,es,Donar l'any en què es va publicar l'article,,es,Sempre es col·loca entre parèntesi,,es “REFERENCIAS” deberán incluirse única y exclusivamente las referencias de todas aquellas fuentes que han sido citadas dentro del texto y viceversa.
ARTÍCULOS:
AUTORES
Dar el apellido (los apellidos) y a continuación las iniciales del nombre, para cada uno de los autores, cualquiera que sea su número. Usar comas para separar a los autores y también para separar el apellido (o los apellidos) del nombre. Si hay más de dos autores, la unión entre el último y el penúltimo, debe de hacerse con “y” en español y “&” si escribiésemos el documento en inglés.
Vega, jo.
Sánchez, J. M,,en,Borras Martínez,,es,David Borras Martínez,,es,Borras Martínez David,,es. y Ros, F.
Peñaranda, M., Serrano, La. y González, J. M,,en,Borras Martínez,,es,David Borras Martínez,,es,Borras Martínez David,,es.
FECHA DE PUBLICACIÓN
Dar el año en que se publicó el artículo. Siempre se coloca entre paréntesis. després,,es,sempre li segueix un punt,,es,Si l'autor ha escrit més d'un article aquest any,,es,es col·loca una lletra per ordre alfabètic per indicar el nombre d'articles que té aquest autor,,es,En la referència als articles acceptats per a la publicació,,es,però no publicats encara,,es,anoteu,,gl,entre parèntesis,,es,les paraules "en premsa" en castellà o "in press" per a publicació angloparlant,,es,en premsa,,es,TÍTOL,,es,Posar amb majúscula només la primera paraula del títol i del subtítol,,es,si n'hi ha,,es,No subratllar ni posar entre cometes el títol,,es,Utilitza nombre aràbics,,es,no romans,,pt,si han d'assenyalar-numèricament diferents parts,,es,llevat que el nombre romà formi ja part del títol,,es,Acabar el títol amb punt,,es, siempre le sigue un punto. Si el autor ha escrito más de un artículo ese año, se coloca una letra por orden alfabético para indicar el número de artículos que tiene dicho autor. En la referencia a los artículos aceptados para su publicación, pero no publicados todavía, anótense, entre paréntesis, las palabras “en prensa” en castellano o “in press” para publicación angloparlante.
(2007).
(1996c).
(En prensa).
TÍTULO
Poner con mayúscula sólo la primera palabra del título y del subtítulo (si lo hay). No subrayar ni entrecomillar el título. Usar número arábigos, no romanos, si deben señalarse numéricamente distintas partes (a menos que el número romano forme ya parte del título). Terminar el título con punto.
la psicologia,,es,Estudi sobre les catecolamines en el diencèfal,,es,NOM DE LA REVISTA,,es,VOLUM,,es,NOMBRE I PÀGINES,,es,Donar el nom complet de la revista i posar en cursiva,,es,La primera lletra de cada paraula significativa del nom anirà amb majúscula,,es,Indiqueu el número del volum i cursiva,,es,No posar l'abreviatura "vol." Abans del número,,es,després,,es,el nombre d'aquest volum,,es,ficar-lo entre parèntesi,,es,S'escriuen els nombres de la primera i última pàgina de l'article separats per un guió,,es,posar un punt,,es,Utilitza comes per separació de les parts que formen aquest element de la referència bibliogràfica,,es,hi haurà coma entre el títol i el número del volum,,es,Anals de Psicologia,,es,Revista de Psicologia de l'esport,,es.
Estudio sobre las catecolaminas en el diencéfalo.
NOMBRE DE LA REVISTA, VOLUMEN, NÚMERO Y PÁGINAS
Dar el nombre completo de la revista y poner en cursiva. La primera letra de cada palabra significativa del nombre irá con mayúscula. Indicar el número del volumen y cursiva. No poner la abreviatura “vol.” antes del número. Luego, el número de ese volumen, colocarlo entre paréntesis.
Se escriben los números de la primera y última página del artículo separados por un guión. després,,es,sempre li segueix un punt,,es,Si l'autor ha escrit més d'un article aquest any,,es,es col·loca una lletra per ordre alfabètic per indicar el nombre d'articles que té aquest autor,,es,En la referència als articles acceptats per a la publicació,,es,però no publicats encara,,es,anoteu,,gl,entre parèntesis,,es,les paraules "en premsa" en castellà o "in press" per a publicació angloparlant,,es,en premsa,,es,TÍTOL,,es,Posar amb majúscula només la primera paraula del títol i del subtítol,,es,si n'hi ha,,es,No subratllar ni posar entre cometes el títol,,es,Utilitza nombre aràbics,,es,no romans,,pt,si han d'assenyalar-numèricament diferents parts,,es,llevat que el nombre romà formi ja part del títol,,es,Acabar el títol amb punt,,es, poner un punto. Usar comas para separación de las partes que forman este elemento de la referencia bibliográfica. així, habrá coma entre el título y el número del volumen.
, Anales de Psicología, 22 (8), 34-56.
, Revista de Psicología del deporte, 34 (7), 41-56
, Revista de Personalitat i Psicologia Social,,en,ALGUNS EXEMPLES,,es,ARTICLE AMB UN AUTOR,,es,Ku,,ku,Aprenent a desescalar,,en,Els efectes del penediment en l'escalada del compromís,,en,Comportament organitzatiu i processos de decisió humana,,en,ARTICLE AMB DOS AUTORS,,es,Sánchez,,en,D.,,en,i King-Toler,,en,Adreçant estratègies de consulta i divulgació de desigualtats per a entorns universitaris,,en,Diari de psicologia consultiva,,en,Pràctica i investigació,,en,Villagrá,,en,i Román,,es,Diferent utilitat de les bases de dades americanes i europees en les ciències socials,,es,Revista Espanyola de Documentació Científica,,es,ARTICLE D'REVISTA,,es,MÉS DE DOS AUTORS,,es,Van Vugt,,nl,Hogan,,en,R.,,en,y Kaiser,,en,Lideratge,,en,seguiment,,en,i evolució,,en,Algunes lliçons del passat,,en,Psicòleg nord-americà,,en,LLIBRES,,es,Les mateixes peculiaritats que en publicacions periòdiques,,es,Si el llibre té Editor o Editors,,es, 83 (2), 345-356
ALGUNOS EJEMPLOS:
ARTÍCULO CON UN AUTOR:
Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232.
ARTÍCULO CON DOS AUTORES:
Sanchez, D., y King-Toler, I. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(4), 286-295.
Villagrá, La. y Román, La. (1981). Diferente utilidad de las bases de datos americanas y europeas en las ciencias sociales. Revista Española de Documentación Científica, 4(3), 113-129.
ARTÍCULO DE REVISTA, MÁS DE DOS AUTORES:
Van Vugt, M., Hogan, R., y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196.
LIBROS:
AUTORES
Mismas peculiaridades que en publicaciones periódicas. Si el libro tiene Editor o Editores (que coordinen científicament la publicació,,es,els seus noms apareixen en el lloc destinat als autors,,es,però amb l'abreviatura "Ed.",,es,Singular,,en,sobre "Eds".,,el,Plural,,en,altres abreviatures,,es,Coordinador / s,,es,Coord,,en,Coords,,en,Director / s,,es,vostè,,de,Dirs,,en,Compilador / és,,es,Comp,,en,Comps,,en,sopa,,de,Ed.,,en,Quiñones,,en,E.,,en,fuster,,es,i Tortosa,,es,Eds,,en,Leventhal,,en,Coord.,,en,Es posa amb majúscula únicament la primera paraula del títol i del subtítol si n'hi ha,,es,i els noms propis,,es,Ha d'anar en cursiva,,es,Utilitza nombres aràbics,,es,si han d'assenyalar-numèricament diferents parts del llibre,,es,Posar punt després del títol i abans de la restant informació,,es,Si haguéssim de de posar l'Edició,,es,es col·loca darrere del títol en nombre aràbic,,es,",,en,Anàlisi bibliomètrica de la literatura científica,,es), sus nombres aparecen en el lugar destinado a los autores, pero con la abreviatura “Ed.” (Singular) o “Eds.” (Plural).
Otras abreviaturas:
Coordinador/es (Coord). (Coords).
Director/es (Dir). (Dirs).
Compilador/es (Comp). (Comps).
Suppe, F. (Ed.)
Quiñones, E., Carpintero, H. y Tortosa, F. (Eds.)
Leventhal, M,,en,Borras Martínez,,es,David Borras Martínez,,es,Borras Martínez David,,es. (Coord.).
TÍTULO
Se pone con mayúscula únicamente la primera palabra del título y del subtítulo si lo hay, y los nombres propios. Debe de ir en cursiva. Usar números arábigos, no romanos, si deben señalarse numéricamente distintas partes del libro; a menos que el número romano forme ya parte del título. Poner punto después del título y antes de la restante información. Si debiésemos de poner la Edición, se coloca detrás del título en número arábigo: “(Ed.)"
Análisis bibliométrico de la literatura científica.
Ment i cos,,es,º Ed.,,en,imbècils morals,,es,LLOC D'EDICIÓ I EDITORIAL,,es,Donar el nom de la ciutat,,es,i país o regió si fos,,es,necessari,,es,on s'ha editat el llibre i després,,es,dos punts ",,es,Nom de l'editorial,,es,però sense anteposar la paraula "Editorial" excepte si aquesta es conté en el propi nom editorial,,es,Tampoc la seva abreviatura,,es,Punt després del nom del editorial,,es,Si el nom de l'autor i de qui publica l'obra coincideixen,,es,escrigui,,es,on ha d'anar el nom de l'editorial,,es,la paraula "autor",,es,Rialp,,en,Washington,,en,McGraw Hill,,en,Londres,,es,Regne Unit,,es,Routledge i Kegan Paul,,en,UN AUTOR,,ro,Kidder,,en,L'ànima d'una nova màquina,,en,Boston,,en,Poc,,en,Marró,,en,Empresa,,en,DOS AUTORS,,pt,Franc,,en,H.,,en,i Bernanke,,es,Principis de la macroeconomia,,en,ed. ed.,,en,McGraw-Hill / Irwin,,en,Autor CORPORATIU,,es,Associació Psiquiàtrica Americana,,en (2º Ed.).
Imbéciles morales.
LUGAR DE EDICIÓN Y EDITORIAL
Dar el nombre de la ciudad (y país o región si fuese necesario) donde se ha editado el libro y después, dos puntos “ : "
Nombre de la editorial, pero sin anteponer la palabra “Editorial” salvo si ésta se contiene en el propio nombre editorial. Tampoco su abreviatura. Punto después del nombre del editorial.
Si el nombre del autor y de quien publica la obra coinciden, escríbase, donde debe de ir el nombre del editorial, la palabra “autor”.
Madrid: Rialp.
Washington, Corrent continu: McGraw Hill.
Londres, Reino Unido: Routledge and Kegan Paul.
LIBROS: ALGUNOS EJEMPLOS
UN AUTOR:
Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston: Little, Brown & Company.
DOS AUTORES:
Frank, R. H., y Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin.
AUTOR CORPORATIVO:
American Psychiatric Association (1994). Manual diagnòstic i estadístic de trastorns mentals,,en,SENSE AUTOR NI EDITOR,,es,Diccionari col·legiat de Merriam-Webster,,en,ed ed.,,en,Springfield,,en,MA,,ar,Merriam,,en,Webster,,en,CAPÍTOLS DE LLIBRE,,es,PARTICULARITATS,,es,Es tracta d'un document "capítol" que pertany a un llibre,,es,per això és la cita d'un document A un llibre,,es,Les mateixes particularitats que la cita d'un llibre,,es,Noms dels editors del llibre,,es,les inicials es col·loquen abans que els cognoms,,es,Després del títol del llibre,,es,apareixen les pàgines del capítol del llibre entre parèntesi i amb les inicials "pp.",,es,L'any només es col·loca al principi,,es,ja que és la mateixa data,,es,Nuthall,,en,i Spook,,en,Models contemporanis d'ensenyament,,en,I R,,no,W,,en,travers,,fr,Segon manual de recerca sobre docència,,en,pp,,en,Chicago,,en,Rand McNally,,en,Woodward,,en,Sistemes d'aprenentatge dels nens,,en. (4º Ed.). Washington, Corrent continu: Autor.
SIN AUTOR NI EDITOR:
Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.
CAPÍTULOS DE LIBRO:
PARTICULARIDADES
Se trata de un documento “capítulo” que pertenece a un libro, de ahí que sea la cita de un documento EN un libro. Mismas particularidades que la cita de un libro.
 • Nombres de los editores del libro: las iniciales se colocan antes que los apellidos.
 • Después del título del libro, aparecen las páginas del capítulo del libro entre paréntesis y con las iniciales “pp.”
 • El año sólo se coloca al principio, puesto que es la misma fecha.
ALGUNOS EJEMPLOS
Nuthall, G. y Spook, jo. (2005). Contemporary models of teaching. En R. M,,en,Borras Martínez,,es,David Borras Martínez,,es,Borras Martínez David,,es. W. Travers (Ed.), Second handbook of research on teaching (pp. 47-77). Chicago: Rand McNally.
Woodward, J. T. (2009). Children’s learning systems. A J,,fr,Pimm,,en,Keenan,,en,N,,en,Blum,,en,Hammer i P,,es,Sellzner,,en,Recerca en desenvolupament cognitiu,,en,Vol,,en,Cognició lògica en nens,,en,Nova York,,es,Springer,,en,Hammond,,en,i Adelman,,es,Ciència,,en,valors,,en,i judici humà,,en,I H,,sv,Arkes i K,,en,Judici i presa de decisions,,en,Un lector interdisciplinari,,en,Cambridge,,en,Cambridge University Press,,en,Labajo,,ceb,Cos i veu,,en,La construcció de gènere en flamenc,,en,A T,,sv,Magrini,,it,Música i gènere,,en,perspectives de la Mediterrània,,en,Universitat de Chicago Press,,en,INFORMES D'INVESTIGACIÓ I TÈCNICS,,es,Es procedeix tal com queda dit per a les publicacions periòdiques i llibres,,es,Si l'organització que edita l'informe li assigna un nombre,,es,aquest nombre anirà entre parèntesis després del títol,,es,sense que entre el títol i el parèntesi hagi punt,,es,Si el nom de l'organisme que edita l'informe és poc conegut,,es. T. Woodward, La. Pimm, S. S. Keenan, M,,en,Borras Martínez,,es,David Borras Martínez,,es,Borras Martínez David,,es. N. Blum, H. La. Hammer y P. Sellzner (Eds.), Research in cognitive development: Vol. 1. Logical cognition in children. (pp. 18-26). Nueva York: Springer.
Hammond, K. R., y Adelman, L,,en,Vicent,,ca,González Álvarez,,es,Vicent González Álvarez,,es,González Álvarez Vicent,,es. (1986). Science, values, and human judgment. En H. R. Arkes y K. R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An interdisciplinary reader (pp. 127-143). Cambridge: Cambridge University Press.
Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En T. Magrini (Ed.), Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago: University of Chicago Press.
INFORMES DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICOS
Se procede tal y como queda dicho para las publicaciones periódicas y libros. Més:
 • Si la organización que edita el informe le asigna un número, este número irá entre paréntesis después del título, sin que entre el título y el paréntesis haya punto.
 • Si el nombre del organismo que edita el informe es poco conocido, expressar també el nom de la institució a la qual pertany,,es,Va primer el nom més general i després el més específic,,es,La informació sobre el servei de dipòsit del document ha d'anar entre parèntesis,,es,al final,,es,Institut Nacional de Salut Mental,,en,Televisió i comportament,,en,Deu anys de progrés científic i implicacions per als anys vuitanta,,en,Publicació DHHS núm. ADM,,en,U,,bs,Oficina d'impressió del govern,,en,Gottfredson,,en,La validesa de les puntuacions del patró de reforç ocupacional,,en,Informe núm,,en,CSOS-R-292,,en,Baltimore,,en,MD,,en,Universitat Johns Hopkins,,en,Centre d'Organització Social de l'Escola,,en,TESIS DOCTORALS,,es,La forma bàsica,,es,és molt semblant a la d'un llibre,,es,cognom,,es,tesi doctoral,,es,Departament,,es,Institució,,es,localització,,es,Mendoza,,es,L'orientació com a tècnica pedagògica,,es,La seva aplicació a Panamà,,es. Va primero el nombre más general y luego el más específico. La información sobre el servicio de depósito del documento debe ir entre paréntesis, al final.
ALGUNOS EJEMPLOS:
National Institute of Mental Health. (2003). Television and behavior: Ten years of scientific progress and implications for cighties (DHHS Publication Nº ADM 82-1995). Washington, Corrent continu: U. S. Government Printing Office.
Gottfredson, L,,en,Vicent,,ca,González Álvarez,,es,Vicent González Álvarez,,es,González Álvarez Vicent,,es. S. (2006). How valid are occupational reinforcer pattern scores? (Report Nº. CSOS-R-292). Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center for Social Organisation of School.
TESIS DOCTORALES
La forma básica, es muy parecida a la de un libro: Apellido, jo. (any). Título. Tesis doctoral, Departamento, Institución (Localización).
ALGUNOS EJEMPLOS:
Mendoza, L,,en,Vicent,,ca,González Álvarez,,es,Vicent González Álvarez,,es,González Álvarez Vicent,,es. I. (1969). La orientación como técnica pedagógica. Su aplicación en Panamá. Tesis doctoral, Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació,,es,Universitat Complutense de Madrid,,es,Beck,,en,Intimidació entre els delinqüents joves encarcelats,,en,Birbeck College,,en,Universitat de Londres,,en,Goldfredson,,en,Per què els interessos professionals no prediuen la satisfacció laboral millor que ells?,,en,ALTRES DOCUMENTS,,es,comunicacions,,es,cartells,,en,ponències ... en congressos,,es,simposis,,es,reunions científiques ..,,es,Formulari bàsic,,pt,no,,sv,comunicació,,es,presentada en,,es,data,,es,ciutat,,es,i Fireland,,en,Mesurar el bullying a les presons,,en,Comunicació presentada al II Congrés Internacional de Criminologia,,es,López,,en,i Araujo,,es,Prevenció de l'abús a menors en els centres educatius,,es,Pòster presentat al XVIII Simposi de la Societat Sexològica Espanyola,,es,Gijón,,en,DOCUMENTS ELECTRÒNICS,,es,No cal incloure el nom de la base de dades on es va trobar l'article,,es, Universidad Complutense de Madrid.
Beck, G. (1992) Bullying among incarcerated young offenders. Tesis doctoral, Birbeck College, University of London.
Goldfredson, G. D. (1978). Why don’t vocational interests predict job satisfaction better than they do?. Tesis doctoral, Johns Hopkins University.
OTROS DOCUMENTOS
Comunicaciones, posters, ponencias… en congresos, simposios, reuniones científicas...
Forma Básica: Apellido, jo. (any). Título. ((Ej. Comunicación)) presentada en ((Ej. Congrés)), fecha, ciudad.
ALGUNOS EJEMPLOS:
Beck, G. y Fireland, J. (1995). Measuring bullying in prisons. Comunicación presentada en el II Congreso Internacional de Criminología, 7-13 de setembre, Madrid.
López, S. y Araujo, L,,en,Vicent,,ca,González Álvarez,,es,Vicent González Álvarez,,es,González Álvarez Vicent,,es. L,,en,Vicent,,ca,González Álvarez,,es,Vicent González Álvarez,,es,González Álvarez Vicent,,es. (2006). Prevención del abuso a menores en los centros educativos. Póster presentado en el XVIII Symposium de la Sociedad Sexológica Española, 15-19 d'abril, Gijón.
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo, però sí en el cas de les tesis i els llibres electrònics,,es,No s'inclou la data en què es va recuperar l'article,,es,No s'escriu punt després de l'adreça web,,es,URL,,en,Es donen les URL completes de revistes electròniques de domini públic i / o bases de dades lliure,,es,quan aquestes serveixin per guiar més sessions en línia per trobar el mateix article,,es,DOI,,en,IDENTIFICADOR DE NÚMERO DIGITAL,,en,Sèrie alfanumèrica única assignada per l'editorial a un document en format electrònic,,es,identifica contingut,,es,Proveeix un enllaç consistent per a la seva localització a Internet,,es,no tots els documents tenen DOI,,es,però si el tenen cal incloure'l com a part de la referència,,es,Si no tingués DOI,,es,incloure la URL,,es,ARTICLE CIENTÍFIC AMB DOI,,es,A BASE DE DADES EBSCO,,es. No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo. No se escribe punto después de la dirección Web (URL). Se dan las URLs completas de revistas electrónicas de dominio público y/o bases de datos libre, cuando éstas sirvan para guiar más sesiones en línea para encontrar el mismo artículo.
DOI: DIGITAL NUMBER IDENTIFIER
Serie alfanumérica única asignada por la editorial a un documento en formato electrónico
Identifica contenido. Provee un enlace consistente para su localización en Internet.
Actualmente, no todos los documentos tienen DOI, pero si lo tienen hay que incluirlo como parte de la referencia. Si no tuviese DOI, incluir la URL.
ALGUNOS EJEMPLOS:
ARTÍCULO CIENTÍFICO CON DOI, EN BASE DE DATOS EBSCO
Demopoulos,,en,J.,,en,Fry,,en,Smith,,en,Estructura web alimentària en manglars exòtics i nadius,,en,Una comparació Hawaii-Puerto Rico,,en,Oecologia,,en,Doi,,en,s00442-007-0751-x,,en,ARTICLE SENSE DOI,,es,D'EBSCO,,es,Amb coberta-Ramos,,fr,K.,,en,Gould,,en,Ajudant,,en,Abandonament agrícola,,en,creixement suburbà,,en,i l'expansió forestal a Puerto Rico entre,,en,i,,en,Ecologia,,en,Societat,,en,ARTICLE DEL WEB,,es,Cintrón,,es,G.,,en,Lugo,,gl,Piscina,,en,Morris,,en,Manglars d'ambients àrids i illes adjacents,,en,Biotropica,,en,recuperat de,,es,www.jstor.org/pss/2388013,,en,LLIBRE EN VERSIÓ ELECTRÒNICA,,es,Montero,,en,diumenges,,de,Psicologia de l'alliberament,,en,Teoria i aplicacions,,en,Versió Springer,,gl,De Jesús Domínguez,,es,L'autonomia administrativa a Puerto Rico,,es,Versió de la Biblioteca del Congrés,,gl,Recuperat de http,,es,memory.loc.gov/cgibin/query/r,,en,ammem / lhbpr,,ar,@ field% 28DOCID @ lit% 28lhbpr33517% 29% 29,,en,CAPÍTOL DE LLIBRE EN VERSIÓ ELECTRÒNICA,,es,Graham,,en,Comportament,,en,en Zalta,,es, La. W. J., Fry, B. & Smith, C. R. (2007). Food web structure in exotic and native mangroves: A Hawaii–Puerto Rico comparison. Oecologia,153(3), 675-686. doi: 10.1007/s00442-007-0751-x
ARTÍCULO SIN DOI, DE EBSCO
Parés-Ramos, jo. K., Gould, W. La. & Aide, T. M,,en,Borras Martínez,,es,David Borras Martínez,,es,Borras Martínez David,,es. (2008). Agricultural abandonment, suburban growth, and forest expansion in Puerto Rico between 1991 and 2000. Ecology & Society, 13(2), 1-19.
ARTÍCULO DE LA WEB
Cintrón, G., Lugo, La. E., Pool, D. J. & Morris, G. (1978). Mangroves of arid environments and adjacent islands. Biotropica, 10(2),110-121. Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013
LIBRO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA:
Montero, M,,en,Borras Martínez,,es,David Borras Martínez,,es,Borras Martínez David,,es. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. [Versión de Springer]. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8
De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico.[Versión de Library of Congress]. Recuperado de http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@field(DOCID @lit(lhbpr33517))
CAPÍTULO DE LIBRO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA
Graham, G. (2008). Behaviorism. En Zalta, I. N. (Ed.), L'Enciclopèdia de Filosofia de Stanford,,en,tardor,,es,plato.stanford.edu/,,en,arxius / fall2008 / entries / behaviorism,,en,ARTICLES DE WIKIPEDIA,,es,Psicologia,,en,sense data,,fr,Wikipedia,,en,recuperat el,,es,el http,,nl,en.wikipedia.org/wiki/Psychology,,en,DOCUMENTS WEB AMB Autor,,es,NAACP,,nl,de febrer,,es,NAACP demana ordre presidencial per aturar la crisi de la brutalitat policial,,en,extret el,,es,des de http,,en,www.naacp.org/president/releases/police_brutality.htm,,en,DOCUMENT WEB SENSE AUTOR NI DATA,,es,8a enquesta de l'usuari www de Gvu,,en,d.,,en,des,,es,www.gvu.gatech.edu/user-surveys/survey-1997-10/,,en,PERIÒDIC I PERIÓDICO EN LÍNIA,,es,PERIÓDICO,,it,any,,es,Nom del diari,,es,pi-pf,,en,PERIODIC ONLINE,,it,Recuperat d'URL,,es,EXEMPLES DE DOS,,es,Schwartz,,en,de setembre,,es,L'obesitat afecta econòmica,,en,posició social,,en,The Washington Post,,en,Brody,,en,Les reserves mentals mantenen l'agilitat del cervell,,en,El New York Times,,en,www.nytimes.com,,en (Otoño 2008 Ed.). Recuperado de http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/behaviorism
ARTÍCULOS DE WIKIPEDIA:
Psychology. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 14 d'octubre, 2009, de http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology
DOCUMENTOS WEB CON AUTOR
NAACP (2001, 25 de Febrero). NAACP calls for presidential order to halt police brutality crisis. Extraído el 3 de juny de 2010 desde http://www.naacp.org/president/releases/police_brutality.htm
DOCUMENTO WEB SIN AUTOR NI FECHA
Gvu’s 8th www user survey (n. d.). Recuperado el 13 de setembre de 2009 desde http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys/survey-1997-10/
PERIÓDICO Y PERIÓDICO ON LINE
PERIODICO: Apellido, jo. (Año, fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pi-pf.
PERIODICO ONLINE: Apellido, jo. (Año, fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de URL
EJEMPLOS DE AMBOS:
Schwartz, J. (1993, 30 de Septiembre). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. 1-4.
Brody, I. J. (2007, 11 de Diciembre). Mental reserves keep brain agile.The New York Times. Recuperado de http://www.nytimes.com
COMPROMÍS DE PUBLICACIÓ
Els treballs presentats seran revisats per dos revisors experts anònims pertanyents al Comitè Científic de la Revista,,es,qui dictaminaran la idoneïtat o no de la seva publicació,,es,La manca de consideració dels requisits de la revista pot ser causa del rebuig del Treball o, si s'escau d'una demora en el seu procés de revisió i publicació,,es,En el cas de sol·licitar possibles correccions als autors i el Comitè Científic es reserva el dret d'admetre o no les correccions efectuades,,es,Normes revisades i actualitzades a data de,,es,de Juny del,,es, quienes dictaminarán la idoneidad o no de su publicación.
La falta de consideración de los requisitos de la revista puede ser causa del rechazo del Trabajo o en su caso de una demora en su proceso de revisión y publicación.
En el caso de solicitar posibles correcciones a los autores y el Comité Científico se reserva el derecho de admitir o no las correcciones efectuadas. Un cop admesos els treballs, la Revista comunicarà a l'autor principal l'acceptació o no de les seves originals. La Direcció de la Revista acusarà recepció dels originals i es reservarà el dret de publicar el treball en el número que consideri convenient.
Normas revisadas y actualizadas a fecha de 10 de Junio del 2016