Estudis

Competències Professionals

La RESOLUCIÓ de 2 de febrer de la Secretaria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aproven els Estatuts del COLEF CV., en el seu article 7è estableix que:
"Correspon als Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport l'exercici de les següents FUNCIONS PROFESSIONALS:
1. L'ensenyament de la "Educació Física" en els diferents nivells educatius establerts per la legislació vigent.
2. La programació i direcció dels centres i activitats dirigides a la formació recuperació, manteniment, perfeccionament o recreació, mitjançant jocs, esports dels exercicis físics de tot tipus.
3. La gestió i direcció tècnica d'instal · lacions i activitats físiques i esportives, dependents d'entitats públiques i privades.
4. La direcció, programació, coordinació i desenvolupament de programes esportius i plans de salut pública, rehabilitació de la rehabilitació, de recreació i esplai, que es realitzen a través de l'activitat física i per organismes, se centra en les entitats de propietat pública de la privada.
5. La programació, direcció i desenvolupament de les activitats físiques i d'animació esportiva especials per a disminuïts i tercera edat.
6. L'ergonomia en general i les activitats físiques compensatòries o correctives,
7. La programació, direcció i desenvolupament de la preparació física general i específica d'individus i d'equips esportius.
8. L'assessorament i l'elaboració d'informes professionals per a entitats públiques i privades sobre instal · lacions esportives, i programes d'activitats físiques i esportives per a la recreació.
9. Totes les altres els siguin conferides per la legislació vigent.
El COLEF CV. exercitarà les accions que siguin procedents per presumptes delictes o faltes d'intrusisme, sense perjudici de proporcionar l'adopció de qualsevol altra mesura legal, governativa l'empresa, que tendeixi a combatre l'intrusisme professional, el qual serà reprimit en totes les seves formes, ja es faci directament o per mitjà d'un llicenciat en Educació Física o en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, bé procedeixi d'una persona natural o jurídica.

 

Requisits per a l'exercici de la professió

Requisits TITULACIÓ

Per exercir com a professor d'Educació Física en ESO. i Batxillerat:
- La ORDRE de 24 de juliol de 1995, del Ministeri d'Educació, per la qual s'estableixen les titulacions mínimes que han de posseir els professors dels centres privats d'ESO. i Batxillerat, estableix, en el seu Annex I, que el professorat d'Educació Física ha d'estar en possessió del Títol de Llicenciat en Educació Física o en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
- Només per al primer cicle, de la E.S.O. es contempla (Anexo III) la possibilitat que el professorat una altra titulació, com la de Mestre Especialista en Educació Física.

Requisits de col · legiació per als llicenciats en EF. al C.A.F.D.

1. En qualsevol àmbit:
· La SENTENCIA n º 89/1989 del Tribunal Constitucional va resoldre una qüestió d'inconstitucionalitat en disposar que "serà requisit indispensable per a l'exercici de les professions col · legiades la incorporació al Col · legi en l'àmbit territorial es pretengui exercir la professió".
· La RESOLUCIÓ de 2 de febrer de la Secretaria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aproven els Estatuts del COLEF CV, en el seu article 10è estableix que:
1. S'entendrà que tot Llicenciat en E.F. i en C.A.F.D. exerceix la professió quan faci qualsevol modalitat d'exercici professional en virtut del seu títol de llicenciat en EF. al C.A.F.D.
2. Excepte en els supòsits previstos en la Llei o pels presents Estatuts i sempre que no existeixi una relació funcionarial amb les Administracions Públiques, és requisit indispensable per a l'exercici de la professió del llicenciat en EF. al C.A.F.D. en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, trobar-se incorporat com a exercent al Col · COLEFCAFD. de la Comunitat Valenciana.
2. En l'àmbit educatiu:
· El REAL DECRET 1885/1981, de 3 de juliol, del Ministeri de Cultura, estableix l'obligatorietat de pertànyer al Col · legi Oficial de professors i Llicenciats en educació Física per exercir (art. 15).professor de E.F. al servei de qualsevol empresa o entitat no estatal
· Aquesta obligatorietat ha estat ratificada pel Tribunal Constitucional en la seva SENTENCIA n º 194/1998