Assessorament institucional, direcció i gestió estratègica d’entitats esportives

Què és?

La creació de la comissió d’assessorament institucional, direcció i gestió estratègica d’entitats esportives naix del programa i pla d’acció de la nova Junta de Govern del COLEF-CV 2018-2022. La promoció de comissions especialitzades és una de les funcions principals del Col·legi en el compliment dels seus fins, atés que permeten garantir una organització col·legial eficaç amb la participació dels seus membres, oferint una resposta a les demandes dels nostres col·legiats.

Qui som?

La comissió d’assessorament institucional, direcció i gestió estratègica d’entitats esportives aquesta composta pels següents membres de la comporación col·legial:

Francisco Orts Delgado
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 10.777
Emilio Martinez Lidón
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 53.268
Alfonso López López
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 8.328
Aitor Reche Herrera
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 10.511

Àmbits professionals

Les intervenció de la comissió es dirigeix a l’assessorament, direcció i gestió en àmbits determinats de la professió o en activitats referents als interessos professionals en el marc de la institució col·legial, amb funcions i competències delegades per la Junta de Govern del Col·legi. Les intervencions es realitzen en les diferents manifestacions de l’esport:

Esport per a tots

Salut, escolar, universitari, majors, inclusiu, etc.

Esport federat

Federacions, clubs, etc.

Esport professional

Espectacle i activitat professional de l’esport.

Quines activitats realitzem en cada àmbit professional?

 • Gestió d’instal·lacions i equipaments esportius
 • Direcció d’entitats i empreses esportives
 • Consultoria esportiva tècnic-jurídica
 • Gestió Recursos Humans
 • Subvencions esportives
 • Contractació serveis, obres i subministraments a través de Plecs de Prescripiones Tècniques
 • Gestió pública, i privada, direcció estratègica, màrqueting esportiu, fidelització usuaris/clients, manteniment, etc

Objectius que persegueix la comissió

1.Assessorar els col·legiats així com qualsevol administració pública, partits polítics i en general a aquelles entitats que tinguen interés sobre diferents assumptes relacionats amb la nostra professió:

 • En la implantació de la figura del Director Esportiu en municipis de més de 5.000 habitants. I en aquells de menor població, com fer-ho de manera mancomunada.
 • En matèria de gestió i direcció estratègica d’entitats esportives
 • En plans de gestió per a la construcció, remodelació, posada a punt d’Instal·lacions Esportives.
 • En gestió d’entitats, associacions, clubs i entitats esportives. Subvencions de concurrència competitiva, convenis, etc.
 • En matèria esportiva en general (règim jurídic, administratiu, tècnic…).

2.Col·laborar amb el servei jurídic del COLEF-CV en la redacció de convenis de col·laboració amb tots aquells agents del sector esportiu:

 • Amb altres Col·legis professionals per a la realització d’accions conjuntes de formació, augmentar les xarxes de contactes i el networking (col·legi d’economistes, col·legi d’arquitectes, col·legi d’advocats, etc.).
 • Amb la Direcció General d´Esports, Diputacions, i altres entitats públiques, per a crear sinergies de treball sobre temes que afecten el sector.
 • Amb entitats privades i públiques del sector esportiu, per a crear sinergies sobre temes que afecten el sector.
 • Especialment relatius a situacions que precisen de la inclusió de la figura del Director Esportiu, com a gestor de programes esportius (facilitar la incorporació laboral dels nostres col·legiats).
 • I altres assumptes que afavorisquen als interessos col·legials, en general.

3.Mantindre i ampliar la xarxa de contactes de la corporació, tant a nivell públic com privat, relacionats amb els àmbits de la gestió, la direcció esportiva i les principals institucions i grups polítics.

4.Col·laborar amb les administracions públiques i altres institucions, el Consell general COLEF, fins i tot amb entitats privades, en l’impuls de la Llei de Regulació de professions de l’esport a nivell autonòmic.

5.Participar en tots aquells fòrums de treball, reunions, comissions, etc. relacionades amb els objectius de la Comissió, en els quals el COLEFCV siga convocat i/o, fer partícips a altres agents del sector en esdeveniments de formació organitzats pel col·legi, sempre en defensa de la professió, respecte a la llei i les competències de cada professional.

6.Col·laborar amb el servei jurídic i l’equip tècnic del col·legi en la contínua revisió del nostre Codi deontològic, estatuts i altres normes de funcionament intern

 • Posar en valor el nostre Codi Deontològic, en la interrelació amb altres administracions, així com entitats privades.

7.Organitzar accions formatives d’interés sobre diferents assumptes relacionats amb la gestió en l’àmbit de l’esport.

Funcions

 • Disposarà d’un membre per a col·laborar amb el Gerent en el manteniment de la Base de dades de municipis de la Comunitat Valenciana, que disposen/no disposen de Tècnics esportius especialitzats.
 • Col·laborarà i es coordinarà amb l’el equip tècnic del COLEF-CV, per a l’organització de la “Jornada Anual COLEF”, així com aquelles accions formatives relacionades amb la temàtica de la comissió.
 • Elaborar el Pla de Patronicio del COLEFCV, per a poder fer-ho arribar a diferents empreses del sector esportiu.
 • Proposarà accions conjuntes amb la GEPACV, sobre la base del conveni existent amb el COLEFCV.
 • Es revisarà periòdicament la base de dades d’ajuntaments amb sentències judicials fermes. D’igual forma, es revisaran periòdicament les Relacions de llocs de treball (RPT) dels ajuntaments que estiguen obligats per llei a disposar de titulats superiors en CAFYDE, i no ho hagen fet encara.
 • Mantindre actualitzada la Base de dades d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana, que continuen incomplint la llei, al no disposar de titulats superiors en CAFYDE, quan ho requerisca la llei.
 • Donar a conéixer a tots els nostres col·legiats el nostre Codi Deontològic, i instar el seu compliment.
 • Impulsar el segell de “bones pràctiques” en els serveis esportius, tant a nivell públic com privat.
 • Es proposarà la participació del col·legi en fòrums tècnics, comissions i grups de treball d’altres col·lectius del sector, amb l’objectiu de fer “pedagogia professional i deontològica”, així com per a aconseguir presència i difusió de la labor col·legial.
 • S’impulsarà la creació del “networking”, fòrums de treball i establiment de xarxes informals de col·laboració, mitjançant actes i esdeveniments de treball.
 • Es proposarà un calendari de reunions anual, amb diferents agents del sector esportiu (federacions, operadors esportius, empreses, associacions professionals, etc.) amb l’objectiu de crear vincles i sinergies que faciliten la incorporació dels nostres col·legiats al món laboral.
 • Es proposarà als diferents grups polítics que concórreguen a les diferents eleccions autonòmiques (cada quatre anys), la realització d’una jornada sobre “programes polítics esportius”.
 • Redactar totes aquelles propostes de convenis, informes, col·laboracions, etc; que afavorisquen als interessos col·legials. I traslladar-los a l’equip professional perquè puguen ser revisats i elevats a JG posteriorment per a la seua aprovació.

Activitat

En la secció d’activitat trobaràs l’actualitat en les diferents iniciatives que aquesta duent a terme la comissió d’Assessorament institucional, direcció i gestió estratègica d’entitats esportives.

9é Congrés GEPACV | 25 i 26 de setembre de 2024.

9é Congrés GEPACV | 25 i 26 de setembre de 2024.

Els dies 25 i 26 de setembre a l’auditori  Caixa Fòrum de València. tindrà lloc el 9é CONGRÉS DE GESTIÓ DE L’ESPORT que organitza l’Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana (GEPACV).…

Jun 12, 2024
“L’esport escolar a València, a debat”, jornada sobre el futur de l’oferta esportiva de la ciutat a la població escolar, el pròxim 7 de juny en “La Petxina”

“L’esport escolar a València, a debat”, jornada sobre el futur de l’oferta esportiva de la ciutat a la població escolar, el pròxim 7 de juny en “La Petxina”

El pròxim 7 de juny, la Fundació Esportiva Municipal de València i l’Associació de Psicologia de l’Esport de la Comunitat Valenciana (*APECVA), en col·laboració amb Caixa Popular i Generalitat Valenciana, organitzarà a…

May 23, 2024
El COLEF CV, es reunix amb la Conselleria d’Educació

El COLEF CV, es reunix amb la Conselleria d’Educació

Divendres passat dia 10 de maig, la comissió d’Educació del COLEF CV, es va traslladar a la Conselleria d’Educació, per a reunir-se amb el director general d’ordenació educativa i política…

May 23, 2024
NOVA pòlissa de l’Assegurança de Responsabilitat Civil de la col·legiació 2024-2025.

NOVA pòlissa de l’Assegurança de Responsabilitat Civil de la col·legiació 2024-2025.

Teniu ja a la vostra disposició la NOVA pòlissa de l’Assegurança de Responsabilitat Civil aplicable a les col·legiades i col·legiats de les modalitats exercent i exercent reduïda, que ha ha…

May 8, 2024

Serveis

Oferim als nostres col·legiats servei de formació, oferisques d’ocupació, consulta i assessorament professional en els diferents àmbits de la comissió.

Formació

En línia i presencial

Ofertes

Ocupació

Consultes

Professionals

LA PROFESSIÓ

Forma part d’un gran col·lectiu