Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Fitxa informativa

  Fitxa informativa

  Documentació obligatòria

  Dades d'identificació

  De conformitat amb el que s'estableix en l'article 66.1.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds que es formulen hauran de contindre el nom i els cognoms de l'interessat.

  Normativa reguladora aplicable

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. Arts. 9 i 66

  Normativa reguladora aplicable

  Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seua veracitat
  Aquesta corporació es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original.

  CONSULTA

  El servei d’ofertes d’ocupació