Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Sol·licitud d’oferta d’ocupació/strong>

  Dades de l'interessat

  (Només si Tipus de persona és Física)

  (Només si Tipus de persona és Jurídica)

  Dades del representant

  (Només si Tipus de persona és Física)

  (Només si Tipus de persona és Jurídica)

  (Només si el Poder de representació que ostenta =Estic adherit a un conveni amb aquesta
  corporació per a representar a l'interessat)

  Dades a l'efecte de notificacions

  Dades de l'oferta

  Requisits

  Consentiment i deure d'informar els interessats
  sobre protecció de dades

  L'entitat anteriorment citada, SOL·LICITA siga publicada l'OFERTA D'OCUPACIÓ a través de l'IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL
  DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT de la Comunitat
  Valenciana, comprometent-se a complir amb el que s'estableix per la legislació vigent, així com per la Llei
  2/2011, de 22 de Març, de la Generalitat, de l'Esport i L'Activitat Física de la Comunitat Valenciana
  [2011/3404]. El COLEF CV es reserva el Dret de denegar la publicació de l'oferta en cas de
  incompatibilitat amb els interessos defensats per aquesta Corporació de Dret Públic.

  En compliment de la L.O. 03/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de caràcter
  Personal i RGPD 679/2016 l'informem que les dades personals facilitades per vosté seran objecte de
  tractament pel COLEFCAFE-CV amb la finalitat de poder mantindre i gestionar la relació com a precol·legiat en
  els seus diferents àmbits d'actuació el que li permetrà poder rebre informació periòdica del Col·legi, el seu
  activitat o la d'aquells col·laboradors d'aquest i tramitar les seues sol·licituds. El titular presta consentiment
  efectes de realitzar les gestions pertinents respecte de la verificació de situació d'estudiant de Ciències
  de l'Activitat Física i l'Esport, requisit sine quanon per a poder integrar-se com a membre Precol·legiat del
  Col·legi. Les dades no seran cedits a tercers excepte per imperatiu legal o per ser necessari per a poder portar
  a cap la finalitat per la qual es van facilitar. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació,
  cancel·lació i oposició en la seu de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l'Activitat
  Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana C/ Passeig El Rajolar, 5 acc, 46100 Burjassot (València) a la
  atenció del seu Delegat de Protecció de Dades.

  Signatura

  CONSULTA

  El servei d’ofertes d’ocupació