Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Fitxa informativa sol·licitud formalització conveni

Fitxa informativa

Codi

1C324XC

Nom del tràmit

Sol·licitud formalització conveni

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar davant aquesta la corporació l’avaluació de la sol·licitud de conveni de col·laboració entre persones físiques i jurídica. El COLEF CV es reserva el Dret de denegar la formalització del conveni si presenta incompatibilitat amb els interessos defensats per aquesta Corporació de Dret Públic.

Documentació obligatòria

Dades d’identificació

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 66.1.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques, els sol·licituds que és formulen hauran de contindre el nom i els cognoms de l’interessat.

Normativa reguladora aplicable

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. Arts. 9 i 66.

Requisit de válidez

Còpia simple responsabilitzant-se l’interessat de la seua veracitat.
Aquesta corporació es reserva el dret de poder requerir-li posteriorment l’exhibició del document original.

Descàrrega instància

Tramitació electrònica

CONTACTA

Dubtes i suggeriments tràmits i sol·licituds