Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Fitxa informativa sol·licitud difusió ofereix d’ocupació

Fitxa informativa

Codi

1C324XC

Nom del tràmit

Sol·licitud difusió ofereix d’ocupació

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar davant aquesta la corporació comprometent-se a complir amb el que s’estableix per la legislació vigent, així com per la Llei 2/2011, de 22 de Març, de la Generalitat, de l’Esport i L’Activitat Física de la Comunitat Valenciana [2011/3404]. El COLEF CV es reserva el Dret de denegar la publicació de l’oferta en cas d’incompatibilitat amb els interessos defensats per aquesta Corporació de Dret Públic.

Documentació obligatòria

Dades d’identificació

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 66.1.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds que es formulen hauran de contindre el nom i els cognoms de l’interessat.

Normativa reguladora aplicable

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. Arts. 9 i 66.

Requisit de válidez

Còpia simple responsabilitzant-se l’interessat de la seua veracitat.
Aquesta corporació es reserva el dret de poder requerir-li posteriorment l’exhibició del document original.

Descàrrega instància

Tramitació electrònica

CONTACTA

Dubtes i suggeriments tràmits i sol·licituds