Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Fitxa informativa sol·licitud de certificats

Fitxa informativa

Codi

1C324XC

Nom del tràmit

Sol·licitud de certificats

Descripció

Aquest tràmit permet realitzar sol·licituds per a l’obtenció de certificats emesos per aquesta corporació.

Documentació obligatòria

Dades d’identificació

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 66.1.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds que es formulen hauran de contindre el nom i els cognoms de l’interessat.

Normativa reguladora aplicable

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. Arts. 9 i 66.

Requisit de válidez

Còpia simple responsabilitzant-se l’interessat de la seua veracitat.
Aquesta corporació es reserva el dret de poder requerir-li posteriorment l’exhibició del document original.

Descàrrega instància

Tramitació electrònica

CONTACTA

Dubtes i suggeriments tràmits i sol·licituds