Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Fitxa informativa denúncies ciutadanes

Fitxa informativa

Codi

1C324XC

Nom del tràmit

Denúncies ciutadanes

Descripció

Aquest tràmit permet presentar una denúncia per la qual es tramitaran una sèrie d’expedients relatius a reclamacions que poden acabar o no en una sanció imposada per part d’aquesta Corporació.

Documentació obligatòria

Dades d’identificació

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 66.1.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques, els sol·licituds que és formulen hauran de contindre el nom i els cognoms de l’interessat.

Normativa reguladora aplicable

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. Arts. 9 i 66.

Requisit de válidez

Còpia simple responsabilitzant-se l’interessat de la seua veracitat.
Aquesta corporació es reserva el dret de poder requerir-li posteriorment l’exhibició del document original.

Descàrrega instància

Tramitació electrònica

CONTACTA

Dubtes i suggeriments tràmits i sol·licituds