resolució de 11 d'octubre de 2013, l'a Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica el Pla Formatiu de Nivell I de la modalitat Esportiva de Motociclisme.


Llei Orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut de l'esportista i lluita contra el dopatge en l'activitat esportiva


Circular sobre Seguretat en Piscines d'ús col·lectiu. estiu 2013.


DECRET 102/2008, de 11 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana. pàgina 71338 (p-36)


DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. pàgina 30484 (p.83)


LLIBRE BLANC.- Títol de Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport


LLEI DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- comentari


LLEI 3/2008, de 23 d'abril, l'exercici de les professions de l'esport.- Comunitat autònoma de Catalunya


resolució de 28 de gener de 2009, de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, per la qual es publica el Pla d'estudis de Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.


SENTÈNCIA 194/1998, de 1 d'octubre de 1998 - Col · legiació obligatòria en EF privada


Llei 2/2011 de 22 de març, de la Generalitat, l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.


Llei 4/1993, de 20 de desembre, l'Esport Comunitat Valenciana


Decret 190/1990 de 26 de noveimbre, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre constitución, per segregació, del Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació Física de la Comunitat Valenciana.


II Conveni Estatal d'Instal·lacions Esportives i Gimnasos, resolució de 23 d'Agost de 2006, de la Direcció general de Treball.


V Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyament Privat, sostingudes total o parcialment amb fons públics, resolució de 28 de desembre de 2006, de la Direcció general de Treball.


VIII Conveni0 Col·lectiu Nacional de Centres d'Ensenyament Privat de Regimen General o Ensenyament Reglat sense cap nivell concertat o subvencionat, resolució de 10 d'abril de 2006, de la Direcció general de Treball.