Quotes d'Alta i anuals

Per ACORD de la Junta de Govern del COLEF-CV,,es,assolit en la seva REUNIÓ del passat,,es,QUEDEN SUPRIMIDES,,es,anteriorment establertes per a les,,es,NOVES INCORPORACIONS,,es,a partir del dia següent del referit acord,,es,A continuació es passa a detallar les quotes anuals que s'han de satisfer periòdicament segons el que estableix,,es, alcanzado en su REUNIÓN del pasado 31 de març de 2017, QUEDAN SUPRIMIDAS les QUOTES D'ALTA, anteriormente establecidas para las NUEVAS INCORPORACIONES, a partir del día siguiente del referido acuerdo.

A continuación se pasa a detallar las cuotas anuales que se deben satisfacer periódicamente según lo establecido:

QUOTA ANUAL

EXERCENT (2) 130 € / any
10,84 € / mes (1)
Inclou l'assegurança de Responsabilitat Civil.
EXERCENT
REDUÏDA (2)
93,6 € / any
7,80 € / mes (1)
La) Quan s'acrediti mitjançant informe de vida laboral que la jornada laboral és de 20 o menys hores setmanals. S'aplicarà una reducció del 25% de la quota, cobrant-se el 75% de la mateixa. Aprovat per Junta de Govern del 25-09-2009.
B) Quan s'acrediti, mitjançant la deguda documentació, la condició de pertinença a família nombrosa. Aprovat per Junta de Govern del 13-01-2012.
NO EXERCENT (3) 65 € / any
5,42 € / mes (1)
Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna de sus modalidades.No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil.
NO EJERCIENTE DESEMPLEADO (3)
32,50 € / any
2,71 € / mes (1)
Podrán acogerse a esta condición todo aquel Colegiado/a que se encuentre en situación de desempleo, debidamente registrado en el INEM, para lo cual deberá presentar, con una periodicidad 3 meses, la tarjeta DARDE en las oficinas del Colegio. No inclou l'assegurança de Responsabilitat Civil.
NO EJERCIENTE EXTRANJERO (3)
32,50 € / any
2,71 € / mes (1)
Podrán acogerse a esta condición todo aquel Colegiado/a que se encuentre residiendo en el extranjero ejerciendo o no, una actividad externa al ámbito de la Actividad Física y el Deporte. Deberá acreditar mediante documentación su residencia fuera del ámbito nacional español (permiso de residencia) i, si procede, copia del contrato de empleo. No inclou l'assegurança de Responsabilitat Civil.

 

(1) En els casos d'Altes d'any en curs, la quota s'abonarà en funció dels mesos de l'any restants (10,84 € / mes, 7,80 € / mes, 5,42 € / mes o 2,71 € / mes)

(2) Inclòs l'Assegurança de Responsabilitat Civil

(3) No inclou l'assegurança de Responsabilitat Civil

Dades Bancàries: CAIXA POPULAR: IBAN: ES17 Entidad: 3159; Sucursal: 0049; Corrent continu: 89; Nombre de Cta.: 2219940224

Descarregar document Quotes,es 2020

 

CONVIÉRTETE EN PROMOTOR DEL COLEF CV Y OBTÉN IMPORTANTES DESCUENTOS EN TU CUOTA COLEGIAL

 

PROMOCIÓ recentment egressat