La professió

Estudis

Competències professionals

La RESOLUCIÓ de 2 de febrer de la Secretaria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, per la qual s’aproven els ESTATUTS del COLEF CV, en el seu article 7é estableix que:

Correspon als Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport l’exercici de les següents funcions professionals”:

1. L’ensenyament de la “Educació Física” en els diferents nivells educatius establits per la legislació vigent.

2. La programació i direcció dels centres i activitats dirigides a la formació recuperació, manteniment, perfeccionament o recreació, mitjançant jocs, esports o exercicis físics de tota índole.

3. La gestió i direcció tècnica d’instal·lacions i activitats físiques i esportives, dependents d’entitats públiques i privades.

4. La direcció, programació, coordinació i desenvolupament de programes esportius i plans de salut pública, de reeducació o rehabilitació, de recreació i esplai, que es realitzen a través de l’activitat física i per organismes, centres o entitats de titularitat pública o privada.

5. La programació, direcció i desenvolupament de les activitats físiques i d’animació esportiva especials per a disminuïts i tercera edat.

6. L’ergonomia en general i les activitats físiques compensatòries o correctives.

7. La programació, direcció i desenvolupament de la preparació física general i específica d’individus i d’equips esportius.

8. L’assessorament i l’elaboració d’informes professionals per a entitats públiques i privades sobre instal·lacions esportives, i programes d’activitats físiques i esportives per a la recreació.

9. Quantes unes altres els siguen conferides per la Legislació vigent.

El COLEF CV exercitarà les accions que foren procedents per presumptes delictes o faltes d’intrusisme, sense perjudici de proporcionar l’adopció de qualsevol altra mesura legal, governativa o corporativa, que botiga a combatre l’intrusisme professional, el qual serà reprimit en totes les seues formes, ja es faça directament o per mitjà d’un llicenciat en Educació Física o en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, bé procedisca d’una persona natural o jurídica.

SER COL·LEGIAT

Avantatges i molt més