Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Transparència

Última modificació: 1 de Desembre de 2020

Normativa d’aplicació

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, preveu que les Corporacions de Dret Públic, quant a les seues activitats subjectes a Dret Administratiu, estiguen subjectes al règim de publicitat activa i passiva que en ella s’estableix. En concret, s’aplicarà al Consell General de l’Educació Física i Esportiva, quant a Corporació de Dret Públic, el que es preveu en el Títol I i II de la Llei. Dins de les obligacions dirigides a les Corporacions de Dret Públic, s’inclouen les obligacions de transparència activa establides en els articles 5 i 8 de la Llei, i les obligacions de transparència passiva regulada en els articles 17 i següents.

Llei de Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTGB), en l’àmbit concret de les Corporacions de Dret públic (Art. 2, apartat e), té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat subjecta a dret administratiu i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquesta activitat.

Entitats Obligades

Totes les Administracions Públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de la seua Majestat el Rei) i els seus equivalents a nivell autonòmic, així com Fundacions del Sector Públic, Associacions constituïdes per Administracions Públiques o Societats Mercantils amb participació pública majoritària, les Corporacions de Dret Públic, quant a les seues activitats subjectes a Dret Administratiu, estan obligades a complir la Llei de Transparència. És a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d’informació que es presenten.

Transparència en el COLEFCV

En la plataforma per la qual podrà accedir a la informació institucional, organitzativa, econòmica, pressupostària… relativa als actes de gestió administrativa actualitzada, de major rellevància del Col·legi de Llicenciats en Educació física i ciències de l’Activitat física i esport de la Comunitat Valenciana, conforme a la Llei 19/2013 (Capítol II).

A qui va dirigit?

El portal està dirigit a les persones consumidores, usuàries, alumnat, esportistes i/o Llicenciats i graduats en Educació Física i Ciències de l’activitat Fisica i Esport que desitgen obtindre informació relativa al funcionament del Consell General de l’Educació Física i Esportiva, normes estatutària, informació econòmica… O realitzar tràmits relacionats amb el col·legi.

INFORMACIÓ

Institucional, organitzativa i de planificació