Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Última modificació: 1 de Desembre de 2020

Informació institucional

Seu

Situada en el Passeig El Rajolar nº5 acc de la localitat de Burjassot a València.

Funcions

Les disposades per l’Art. 4 dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Comunitat Valenciana.

Per al compliment dels seus fins essencials, són funcions pròpies de l’ICOLEF i CAFD:
a) Ordenar, en l’àmbit de la seua competència, l’activitat professional dels col·legiats; vetlar per l’ètica, deontologia i dignitat professional, així com pel respecte degut als drets particulars contractants dels seus serveis, i exercir la potestat disciplinària en l’ordre professional i col·legial.
b) Procurar l’harmonia i col·laboració entre els col·legiats, impedint la competència deslleial entre ells.
c) Exercir les accions que les lleis establisquen per a evitar l’intrusisme, sense perjudici de les actuacions de la inspecció i/o sanció a les quals estan obligades les administracions públiques.
d) Intervindre en els procediments d’arbitratge, en aquells conflictes que per motius professionals se susciten entre col·legiats o en els quals el col·legi siga designat per a administrar l’arbitratge, conforme l’article 10.a) de la Llei 36/1988, de 5 de desembre.
e) Organitzar cursos de formació i perfeccionament per als seus col·legiats, l’assistència dels quals serà facultativa, així com organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistències, de previsió i anàlegs que siguen d’interés per als col·legiats, sense perjudici de les competències que puguen derivar-se de la normativa estatal i de la Comunitat Valenciana.
f) Exercir en el seu àmbit la representació i defensa de la professió davant l’administració, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en quants litigis afecten els interessos professionals.
g) Participar en els òrgans consultius de l’administració en la matèria de la seua competència, quan aquella ho requerisca o resulte de les disposicions aplicables.
h) Exercir quantes funcions els siguen encomanades per les administracions valencianes i col·laborar amb aquestes mitjançant la redacció d’estudis, emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb els seus fins que poden ser-los sol·licitades o que acorden formular per pròpia iniciativa.
i) Col·laborar amb les universitats en l’elaboració dels plans d’estudi, sense menyscapte del principi d’autonomia universitària i preparar la informació necessària per a facilitar l’accés a la vida professional dels col·legiats.
j) Aprovar els seus pressupostos, així com regular i fixar les quotes dels seus col·legiats.
k) Facilitar als tribunals, conforme a les lleis, la relació de col·legiats que per la seua preparació i experiència professional pogueren ser requerits per a intervindre com a perits en els assumptes judicials o proposar-los a instàncies de l’autoritat judicial, així com emetre informes i dictàmens quan siguen requerits per a això per qualsevol jutjat o tribunal.
l) Establir barems d’honoraris, que tindran caràcter merament orientatiu.
m) Emetre informes i dictàmens, de caràcter no vinculant, en procediments judicials o administratius en els quals se susciten qüestions relatives a honoraris professionals.
n) Elaborar els seus estatuts i reglaments de règim interior.
o) Evacuar l’informe preceptiu sobre tots els projectes de normes del Govern Valencià que afecten la seua professió o es referisquen a les condicions generals de les funcions professionals, entre les quals figuraran l’àmbit, els títols oficials requerits i el règim d’incompatibilitats amb altres professions.
p) Adoptar les mesures necessàries perquè els col·legiats complisquen les resolucions del Col·legi.
q) Exercir les funcions disciplinàries respecte als seus col·legiats.
r) Assumir la representació dels seus col·legiats davant les entitats similars en altres comunitats autònomes i congressos d’àmbit nacional.
s) Estimular la promoció científica, cultural i laboral de la professió.
t) Editar tota classe de publicacions relacionades amb el Col·legi i amb la professió.
o) Organitzar i prestar quants serveis i activitats d’assessorament científic, jurídic, administratiu, laboral i fiscal o de qualsevol altra naturalesa foren necessaris per a la millor orientació i defensa dels col·legiats en l’exercici professional.
v) Totes les altres funcions que siguen beneficioses per als interessos professionals i que s’encaminen al compliment dels objectius col·legials, dins del marc de la legislació
vigent.

Informació organitzativa

Òrgans i càrrecs

Els estatuts de l’Il·lustre col·legi Oficial de Llicenciats en Educació física i en ciències de l’Activitat Física i Esport de la comunitat Valenciana en la seua titule IV, capitule I, secció primera, art. 22.1: El govern de l’ICOLEF i CAFD s’estableix sobre els principis de democràcia i autonomia i art. 22.2: El COLEF i CAFD serà regit per la Junta General i la Junta de Govern. La Junta de Govern estarà constituïda per un president, un Vicepresident, un secretari, un Sotssecretari, un tresorer, i el nombre de vocals que resulten a raó d’un vocal per cada 50 col·legiats o fracció final.

Junta de govern

Nom i cognomsPosatNúm. Col·legialemail
Jose Luís Herrero SaizPresidència9.201presidencia@colefcafecv.com
Vicente Miñana SignesVicepresident11.923vicepresidencia@colefcafecv.com
Luis Gines ClimentTresorer11.449tesoreria@colefcafecv.com
Jose Antonio Richart ParraSotssecretari50.760vicesecretaria@colefcafecv.com
Francisco Orts DelgadoVocal10.777
Aitor Reche HerreraVocal10.511
Emilio Martinez Lidón Vocal53.268
Alfonso López LópezVocal8.328
Higinio Gonzalez GarcíaVocal53.373
Francisco Martinez PérezVocal52.803
Alberto Serral NavarroVocal56.966
Rubén Sanchis SerranoVocal13.283
Javier Villar AuraVocal55.998
Rubén Gadea MiraVocal55.509
Nuño Jiménez WalterVocal7.761
Óscar Miguel ÁlvarezVocal56.027
Adriá Castelló SanchisVocal56.763
Julio Cano PalazónVocal57.517

Equip professional

Nom i cognomsPosatNúm. Col·legialemail
Aitor Reche HerreraAssistència tècnica10.511
Jordi Ruiz ReigAdministracióinfo@colefcafecv.com

Estructura i organització

L’organització de treball del COLEF, tant a nivell polític com tècnic, respon a criteris d’efectivitat i eficiència i d’atenció als serveis que el propi col·legi ofereix als Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Actívidad Física i Esport i a les persones consumidores, usuàries, alumnat o esportistes.

Junta de Govern de Col·legiats

Junta de Govern

Presidència

Vicepresidència

Sotssecretari

Tresoreria

Vocalies

Equip professional

Assistència tècnica

Administració

Serveis externalitzats

  • Aprisalud. Servei de Prevenció de riscos laborals Helvetia
  • Assegurances. Assegurament de la seu
  • Medlimp. Servei de neteja

Informació de planificació

El Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i Esport de laComunidad Valenciana pública els plans i programes anuals i pluriennals en els quals es fixen
objectius concrets, asi com les activitats, mediso i temps previst per a la seua consecució.

Pla Director Presidència

Pla Director Gerència

REGISTRE

D’activitats i tractament