Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Informació de rellevància jurídica

Última modificació: 1 de Desembre de 2020

Normativa d’aplicació

Estatutus

Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals

Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana

Decret 190/1990, de 26 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre constitució, per segregació, del Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació Física de la Comunitat Valenciana.

Decret 170/1999, de 5 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova la modificació de l’actual denominació del Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació Física de la Comunitat Valenciana, per la de Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i es disposa la seua inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals. 1999/S8678 , CORRECCIÓ d’errades al Decret 170/1999, de 5 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova la modificació de l’actual denominació del Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació Física de la Comunitat Valenciana, per la de Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Comunitat Valenciana i es disposa la seua inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals. 1999/M9259 y RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, de la Secretaría General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se inscribe la adaptación a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, del Ilustre Colegio Oficial de licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana

Altres

Per ACORD de la Junta de Govern del COLEF CV, aconseguit en la seua Reunió del passat 19-02-2016, s’estableix entre els requisits de Col·legiació, la sol·licitud dels certificació negativa del Registre Central de delicuentes sexuals segons el que es preveu en l’art. 13.5 de la L.O. 1/1996 de 15 de gener.

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil

INFORMACIÓ

Econòmica, pressupostària i estadística