El colegi

Què és?

El *COLEF CV és una Corporació de dret públic, constituïda mitjançant el DECRET 190/1990 de la Generalitat Valenciana, de 26 de novembre. Està integrat en el Consell *COLEF d’Espanya. Figura inscrit en el Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Generalitat Valenciana amb el núm. 72 de la secció primera.

Estatuts de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Comunitat Valenciana

Saluda el president

Jose Luis Herreros Saiz
President del COLEF CV
Col·legiat nº 9.201

Estimats companys/as:

La nostra corporació evoluciona amb els temps. I volem que en aqueixa evolució, avanços amb nosaltres.

Des de la creació del nostre col·legi professional, molt ha sigut el camí recorregut i el treball realitzat per totes les anteriors Juntes de Govern. Xicotets assoliments que a base de treball ardu i poc reconegut moltes vegades, han realitzat de manera altruista no sols ells, sinó molts col·legiats que de formes puntuals també col·laboren amb la corporació.

Des de la creació del nostre col·legi professional, molt ha sigut el camí recorregut i el treball realitzat per totes les anteriors Juntes de Govern. Xicotets assoliments que a base de treball ardu i poc reconegut moltes vegades, han realitzat de manera altruista no sols ells, sinó molts col·legiats que de formes puntuals també col·laboren amb la corporació.

Hem volgut configurar nous equips de treball que posen en valor el treball col·legial des dels seus inicis, i doten al COLEFCV de presencialitat en tots els punts del territori autonòmic i en totes les àrees de treball que el nostre col·lectiu ve desenvolupant des de fa dècades (docència, gestió, entrenament, universitats, àmbit sanitari, sector privat, etc.)

Treballarem per a seguir millorant l’atenció al col·legiat, en totes aquelles parcel·les en les quals el col·legi pot ajudar-los o assessorar-los: des de borsa de treball, fins a la tinença d’una assegurança de RC (obligat per llei), orientar-li sobre formacions recomanades que poden interessar-li, normativa aplicable al seu exercici professional, etc.
A més, tenim la figura del “precol·legiat”, amb quota gratuïta, per a tots els estudiants que vulguen acostar-se al col·legi, i comprovar de primera mà tot el treball que fem per ells i per la professió.

D’altra banda, continuarem treballant per la defensa de la professió en l’àmbit públic. Continuant la línia que la nostra corporació porta des de fa més de 15 anys, havent lluitat contra l’intrusisme professional i havent guanyat més de 23 sentències judicials a ajuntaments que no compleixen la Llei de l’Esport. En aqueix sentit, l’esperit del COLEF-CV, sempre serà constructiu i facilitant l’assessorament a quantes administracions i agents del sector esportiu ens el sol·liciten, complint així també amb la nostra parcel·la de servei a la societat.

Pero el salto digital, también lo orientaremos hacia la mejora de la asignatura de Educación Física (en 2º de Bachillerato) y el aumento de horas de la asignatura. No en vano, hemos de trabajar para ayudar a revertir la pésima situación en nuestra comunidad con el sobrepeso y/o obesidad infantil (un 26,4% de niños/as según el IV Plan de Salud de la GV). Para ello, entendemos que la figura del profesor de EF, debe ser dignificada, potenciada y puesta en valor, como uno de los principales agentes de salud del centro escolar (si no el más importante), promotor de la misma y detector de perfiles de riesgo.

A su vez, de conformidad con toda la legislación deportiva actual y con la posibilidad que brinda la propia Ley de ordenación de profesiones sanitarias, continuaremos trabajando por las sinergias efectivas entre los profesionales del sector deportivo y los profesionales sanitarios. Impulsaremos para ello la formación compartida, la creación de equipos multidisciplinares, especialmente en el ámbito sanitario, que de forma coordinada puedan proponer a las administraciones competentes, modelos de implantación de una verdadera “receta deportiva” entre la población, promoviendo la efectividad real del cumplimiento del art.43 y 43.3 de la Constitución Española.

També, impulsarem la formació contínua dels nostres col·legiats i estudiants del grau en Ciències de l’Esport, com un altre dels grans reptes pendents. Establirem convenis de formació perquè de manera directa o convinguda, els nostres col·legiats tinguen accés al major nombre de formacions de qualitat que complementen i/o reciclen el seu bagatge curricular.

Finalmente, y como objetivo transversal que cree un marco jurídico de actuación coordinado con todos los agentes del sector deportivo, seguiremos impulsando y promoviendo la regulación profesional del sector deportivo, con el máximo objetivo de consenso social y como elemento clave para proteger la salud de las personas y la prestación de servicios deportivos de calidad.

En nom de tota la nova Junta de Govern, només em queda agrair-vos a tots/as la confiança que *continuais donant-nos durant aquesta legislatura. Continuarem treballant sobre la base del rigor cientificotècnic en els nostres posicionaments, i a valors tan necessaris hui dia com són l’esforç, la transparència, la superació, el treball en equip, la constància, la proactivitat en el sector esportiu…Són els valors que desitgem transmetre des del *COLEFCV als nostres fins i actuacions…i per descomptat, per a això, ningú sobra.

El teu també pots aportar.

El COLEFCV som tots

Jose Luis Herreros Saiz, President del COLEFCV. Nº Col·legiat 9.201

LA PROFESSIÓ

Forma part d’un gran col·lectiu