Requisits de col·legiació

Requisits

Els requisits per a la col·legiació queden establits en el article 11é dels ESTATUTS del COLEF CV aprovats segons RESOLUCIÓ de 2 de febrer de la Secretaria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana.


Són requisits necessaris a acreditar, com a condicions generals d’aptitud, per a la incorporació al COLEFCV, els següents:

Ser de nacionalitat espanyola, de la d’algun dels Estats membres de la C.E. o d’altres Estats parteixes en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, exceptuant el que està disposat en tractats o conveniosinternacionales o dispensa legal.
Ser major d’edat i no estar incurs en causa d’incapacitat.
Estar en possessió del títol de Llicenciat en Educació Física o en Ciències de l’Activitat Física de l’Esport o dels títols estrangers que, conforme a les normes vigents, siguen homologats a aquells.
No estar inhabilitat per a l’exercici professional.
Satisfer la quota d’ingrés i altre que tinga establides l’Il·lustre Col·legi.
No estar incurs en causa d’incompatibilitat o prohibició.

Documentació necessària

Per a iniciar la col·legiació en línia en el COLEFCV, els/as interessats/as hauran de presentar la següent documentació:

Títol

Fotocòpia compulsada LLICENCIAT EN EDUCACIÓ FÍSICA o EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT, o del certificat d’haver-lo sol·licitat i de l’abonament de taxes corresponent. Si la documentació s’entrega personalment pot presentar-se fotocòpia i original per a la seua comprovació.

Fotografia

Fotocòpia compulsada LLICENCIAT EN EDUCACIÓ FÍSICA o EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT, o del certificat d’haver-lo sol·licitat i de l’abonament de taxes corresponent. Si la documentació s’entrega personalment pot presentar-se fotocòpia i original per a la seua comprovació.

Document nacional d’identitat

Una fotocòpia del DNI

Certificat

De NO constar en el Registre de Delinqüents Sexuals (la seua expedició no pot superar els 6 mesos d’antiguitat (ACORD JG de 22-maig-2020) o, en defecte d’això, AUTORITZACIÓ SIGNADA de sol·licitud per a obtenció d’informació sobre manca d’antecedents per delictes de naturalesa sexual (Descarregar i emplenar) ÚNICAMENT per a Col·legiats d’Exercent / Exercent Reduïda.

VULL COL·LEGIAR-ME

Inicia la teua col·legiació on-line