Raons, avantatges i modalitats

Raons

Actualment el desenvolupament de l’exercici professional, en l’àmbit públic i privat, comporta riscos causats a tercers i que poden ser objecte d’alguna demanda on la responsabilitat civil exerceix de protecció en l’activitat professional. Al seu torn, pertànyer a un col·lectiu que ha d’estar agrupat davant els interessos del nostre camp professional, permet la representació i corporativisme davant les institucions públiques, privades i la defensa de la professió.

Avantatges

T’animem des dels avantatges i beneficis a exercir el teu dret a col·legiar-te a través dels col·legis autonòmics o del central en funció del teu lloc d’activitat professional.

Defensa

de la professió

Ofertes

d’ocupació


Protecció

Responsabilitat civil


Formació

continuada

Informació

actualitzada


Consultes

Professionals


Modalitats

A continuació es passa a detallar les diferents modalitats existents i les seues característiques per a difrutar dels seus avantatges i beneficis i formar part del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i Esport de la Comunitat Valenciana.

Promoció

Recentment Diplomats

1. S’informa que l’Acord de la Junta de Govern, amb la finalitat de facilitar l’ingrés en el col·lectiu de Col·legiats/as dels acabats de Diplomar, i amb això, continuar enfortint el col·lectiu quant al nombre de membres, continua vigent.
Aquest acord preveu que qualsevol acabat de diplomar que es col·legie en el mateix any de l’obtenció del seu Títol Universitari en Ciències de l’Activitat Física yel Esport podrà ingressar en col·lectiu de col·legiats/as amb un cost de 0€, durant el que quede del mateix ejercio i igualment es reservarà un descompte del 50% de la quota col·legial (independentment de la situació en la qual figure registrat) per a l’any següent al registre de la seua sol·licitud d’alta. Ja en el següent exercici (l’inmeditamente posterior al de l’aplicació del 50% i successius) s’aplicarà la quota íntegra, concorde a la situació en què figure col·legiat/a.

2.En els casos d’inscripcions d’any en curs, la quota s’abonarà en funció dels mesos de l’any restants (10,84 €/mes, 7,80 €/mes, 5,42 €/mes o 2,71€/mes).

Inclou assegurança de responsabilitat civil

Inclou formació gratuïta i bonificada

Inclou consultes professionals

Accés a ofertes d’ocupació

Descomptes i bonificacions en assessoraments laboral i fiscal

Exercent

1. En els casos d’inscripcions d’any en curs, la quota s’abonarà en funció dels mesos de l’any restants (10,84 €/mes, 7,80 €/mes, 5,42 €/mes o 2,71€/mes)

Inclou assegurança de responsabilitat civil

Inclou formació gratuïta i bonificada

Inclou consultes professionals

Accés a ofertes d’ocupació

Descomptes i bonificacions en assessorament laboral i fiscal

130 € anual

18,84 €/mes

Exercent

Reduïda

1. Quan s’acredite mitjançant informe de vida laboral que la jornada laboral és de 20 o menys hores setmanals. S’aplicarà una reducció del 25% de la quota, cobrant-se el 75% d’aquesta. Aprovat per Junta de Govern del 25-09-2009.


2. Quan s’acredite, mitjançant la deguda documentació, la condició de pertinença a Família Nombrosa. Aprovat per Junta de Govern del 13-01-2012.

3. En els casos d’inscripcions d’any en curs, la quota s’abonarà en funció dels mesos de l’any restants (10,84 €/mes, 7,80 €/mes, 5,42 €/mes o 2,71€/mes)

Inclou assegurança de responsabilitat civil

Inclou formació gratuïta i bonificada

Inclou consultes professionals

Accés a ofertes d’ocupació

Descomptes i bonificacions en assessorament laboral i fiscal

93,6 € anual

7.80 €/mes

No Exercent

1. Només en cas de no estar exercint la professió en cap de les seues modalitats.

2.En els casos d’inscripcions d’any en curs, la quota s’abonarà en funció dels mesos de l’any restants (10,84 €/mes, 7,80 €/mes, 5,42 €/mes o 2,71€/mes)

No inclou assegurança de responsabilitat civil

Inclou formació gratuïta i bonificada

Inclou consultes professionals

Accés a ofertes d’ocupació

Descomptes i bonificacions en assessoraments laboral i fiscal

65 € anual

5,42 €/mes

No exercent

Aturat

1.Podran acollir-se a aquesta condició tot aquell Col·legiat/al fet que es trobe en situació de desocupació, degudament registrat en l’INEM, per a això haurà de presentar, amb una periodicitat 3 mesos, la targeta DARDE en les oficines del Col·legi.

2.En els casos d’inscripcions d’any en curs, la quota s’abonarà en funció dels mesos de l’any restants (10,84 €/mes, 7,80 €/mes, 5,42 €/mes o 2,71€/mes)

No inclou assegurança de responsabilitat civil

Inclou formació gratuïta i bonificada

Inclou consultes professionals

Accés a ofertes d’ocupació

Descomptes i bonificacions en assessorament laboral i fiscal

32,50 € anual

2,71 €/mes

No Exercent

Estranger

1. Podran acollir-se a aquesta condició tot aquell Col·legiat/al fet que es trobe residint a l’estranger exercint o no, una activitat externa a l’àmbit de l’Activitat Física i l’Esport. Haurà d’acreditar mitjançant documentació la seua residència fora de l’àmbit nacional espanyol (permís de residència) i, si escau, còpia del contracte d’ocupació


2. Quan s’acredite, mitjançant la deguda documentació, la condició de pertinença a Família Nombrosa. Aprovat per Junta de Govern del 13-01-2012.

No inclou assegurança de responsabilitat civil

Inclou formació gratuïta i bonificada

Inclou consultes professionals

Accés a ofertes d’ocupació

Descomptes i bonificacions en assessorament laboral i fiscal

32,50 € anual

2,71 €/mes

COMENÇA

Coneix els requisits i documentació per a començar la teua col·legiació en línia