Requisits per col · legiar

Els requisits per a la col·legiació queden establerts a l'article 11è dels Estatuts del COLEF CV. aprovats segons RESOLUCIÓ de 2 de febrer de la Secretaria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana:

Són requisits necessaris a acreditar, com a condicions generals d'aptitud, per a la incorporació al COLEF CV, els següents:

 • Ser de nacionalitat espanyola, de la d'algun dels Estats membres de la C.E. o d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, llevat del que disposen tractats o convenis internacionals o dispensa legal.
 • Ser major d'edat i no estar incurs en causa d'incapacitat.
 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Educació Física o en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o dels títols estrangers que, conforme a les normes vigents, siguin aprovats els aquells.
 • No estar inhabilitat per a l'exercici professional.
 • Satisfer la quota d'ingrés i altres que tinga establides el Col · legi.
 • En el tema d'estar en causa de la prohibició.

Documentació requerida

Per sol·licitar l'ALTA en el COLEF CV, els / les interessats / des hauran de presentar la documentació:

 • IMPRÈS DE SOL · LICITUD I DECLARACIÓ DE DADES (descarregar):
 • FOTOCÒPIA COMPULSADA DEL TÍTOL DE LLICENCIAT EN EDUCACIÓ FÍSICA o EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT, o del certificat d'haver sol · licitat i l'abonament de taxes corresponent. Si la documentació es lliura personalment pot presentar fotocòpia i original per a la comprovació.
 • CERTIFICAT de NO constar en el Registre de Delinqüents Sexuals (seva expedició no pot superar els 6 mesos d'antiguitat - ACORD JG de 22-maig-2020) la, si no, AUTORITZACIÓ SIGNADA de sol·licitud per a obtenció d'informació sobre manca d'antecedents per delictes de naturalesa sexual (Descarregar i emplenar) ÚNICAMENT per Col·legiats de exercent / exercent Reduïda.
 • UNA FOTOGRAFIA MIDA CARNET (és vàlida una imatge escanejada)
 • FOTOCÒPIA DE D.N.I.
 • JUSTIFICANT BANCARI ACREDITATIU D'HAVER ABONAT ELS DRETS D'INSCRIPCIÓ. Transferència al compte del COLEFCAFD indicant nom del sol · licitant i concepte de l'ingrés: alta (tipus) + quota (any en curs).
 • Funcionaris:, DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.

documentació

Imprès de sol · licitud de col · legiació (descarregar)

Formulari de col · legiació ON Line

Formulari de sol·licitud de precol·legiació ON-LINE