I PREMI EMILI LLEDÓ FIGUERES D’ARTICLES CIENTÍFICS

I VI PREMI D’ARTICLES DIVULGATIUS SOBRE

“ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT”

COLEF CV

D’acord amb lo establert per ACORD de la Junta de Govern del COLEF CV, el Premid’Articles Científics canvia la seua denominació passant a anomenar-se PREMI EMILI LLEDÓ FIGUERES D’ARTICLES CIENTÍFICS, en reconèixement a la figura del seu Gerent. I d’acord amb les finalitats i funcions pròpies d’aquest Col·legi Professional, amb la finalitat d’estimular la promoció cultural en l’àmbit de l'Activitat Física i de l'Esport, la Junta de Govern del COLEF CV, en la seua reunió de data 15 de juliol de 2016, ha acordat convocar un Premi per a ARTICLES de caràcter temàtic, destinant per a premis un import màxim de 500€.

 

ATENCIÓ:  Concurs d'Artícles Divulgatius únicament per a Col·legiats/des i Precol·legiats/des registrats al COLEF CV. El Concurs EMILI LLEDÓ FIGUERES d'Artícles científics està obert a Col·legiats/des, del Consejo COLEF.

--

De acuerdo con lo establecido por ACUERDO de la Junta de Gobierno del COLEF CV, el Premio de Artículos Científicos cambia su denominación pasando a llamarse PREMIO EMILI LLEDÓ FIGUERES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, en reconocimiento a la figura de su Gerente. Y de acuerdo a las finalidades y funciones própias de este Colegio Profesional, con la finalidad de estimular la promoción cultural en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte, la Junta de Gobierno del COLEF CV, en su reunión de fecha 15 de julio de 2016, ha acordado convocar un Premio para ARTÍCULOS de carácter temático, destinando para premios un importe máximo de 500€.

 

ATENCIÓN:  Concurso de Artículos Divulgativos únicamente para Colegiados/as y Precolegiados/as registrados del COLEF CV. El Concurso EMILI LLEDÓ FIGUERES de Artículos científicos está abierto a Colegiados/as, del Consejo COLEF.