Reunions amb el cap del Servei d'Orientació Acadèmica, Joan Coba

Reunions amb el cap del Servei d'Orientació Acadèmica, Joan Coba

Amb 0 Comentaris, Categoria: Nova, Sense categoria,

MAYO 2017

Se informa al colectivo de Colegiados/as que el día 18 de maig de 2017 hem mantingut una nova reunió amb el cap del Servei d'Orientació Acadèmica,,es,Seguidament es facilita un vídeo explicatiu per part del nostre President,,es,sobre els temes abordats en la mateixa i la postura defensada per part d'aquest col·lectiu,,es, Joan Coba. Seguidamente se facilita un vídeo explicativo por parte de nuestro Presidente, Vicente Miñana, sobre los temas abordados en la misma y la postura defendida por parte de este colectivo.

 

 

MARÇ 2017

S'informa al col·lectiu de Col·legiats / des que recentment hem rebut un nou escrit del Cap del Servei d'Orientació Acadèmica, Joan Coba. En aquesta ocasió ens informa que respecte a la qüestió de la modificació del currículum, ens informa que des del seu servei han proposat que l'Educació Física sigui un de les matèries a triar a 2n de Batxiller, més o menys com estava fa uns anys. Aquestes propostes sempre han de rebre un informe jurídic que avali o no els suggeriments, pel que en aquest moment estan esperant si el dit informe avalarà la mateixa, donada la legislació actual.

Des del COLEF CV, us seguirem informant dels esdeveniments que es vagin produint i igualment realitzant totes aquelles accions que contribueixin a la recuperació de la matèria de l'Educació Física en la referida etapa formativa,es.

 

ENERO 2017

Se informa al colectivo de Colegiados/as que recientemente hemos recibido con especial alegría para nuestro colectivo profesional, la notícia que nos traslada el Jefe del Servicio de Orientación Académica, Joan Coba, quien nos ha informado que el grupo de expertos de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, ya se están reuniendo con la finalidad de desarrollar el currículum de la asignatura de Educación Física en 2º de Bachiller, con la intención de que el mismo esté preparado para el próximo curso académico, recuperando de este modo nuestra materia entre el colectivo estudiantil de dicha etapa formativa. Desde el COLEF CV os seguiremos informando de los nuevos acontecimientos que se vayan produciendo.

Celebramos que los argumentos defendidos por esta Corporación de Derecho Público hayan contribuido a reactivar la recuperación de dicha materia para el colectivo estudiantil.

JULIO 2016

Durant el matí del dia 21 de Juliol del 2016, el COLEF-CV respresentado pel seu president,Vicent Miñana i pel gerent,Vicent Montañana, se han personado en las dependencias de la Conselleria para reunirse con el Jefe del Servicio de Orientación Académica Joan Coba.

Desde el Colegio Profesional se han tratado temas como: la supresión de la asignatura de Educación Física como optativa en 2º de Bachiller, la disconformidad con la aplicación de "Anatomía aplicada" i "Artes escénicas y Danza" entre otros temas de interés.

Una vez comunicados los argumentos propuestos, el COLEF-CV solicita que, com a mínim, se restablezca la asignatura de Educación Física como optativa en 2º de Bachiller.

A continuación adjuntamos un vídeo del Presidente del COLEF-CV explicando la reunión mantenida:

#SiEducacióFísica

Deixa un comentari