Promoción cuota colegial recién Egresado.

Por ACUERDO de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana, ha sido aprobado UN DESCUENTO especial per a aquells que finalitzin la Titulació Universitària en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i es col·legiïn en el mateix any de l'obtenció del mateix,,es,es col·legiar durant el mateix any de l'obtenció del títol,,es,durant el primer any NATURAL,,es,o mesos que resten del mateix,,es,durant l'any següent a la formalització de l'alta,,es,per la formalització de l'alta,,es.

El objetivo de este descuento es facilitar el seguro profesional obligatorio tal y como se requiere por ley 2/2011 del Deporte de la Comunidad Valenciana. Més, la adhesión al colectivo aúna esfuerzos en pro de la defensa de la profesión e igualmente se podrán beneficiar de todos los servicios que desde esta corporación se ofrecen.

per això, es passen a descriure les Condicions d'Descompte de la campanya Recentment Egressats,,es,El / la Recentment Egressat / a,,es,podrà beneficiar,,es,del descompte sempre que,,es,es col·legiar durant el present any,,es,Només es podran beneficiar de la promoció,,es,Acabat de egresado / a,,es,aquelles persones que,,es,finalitzin els seus estudis,,es,de la Titulació Universitària en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport,,es,durant el present any,,es,El descompte consistirà en oferir la,,es,col·legiació gratuïta,,es,durant l'any,,es,i un,,es,descompte,,es,Els següents anys s'abonarà l'import íntegre estipulat,,es,S'elimina la quota d'alta,,es,per a tots els col·legiats,,es,El descompte estarà condicionat a la Junta de Govern que tindrà el dret d'admissió del mateix i s'haurà,,es:

1. El/la Recién Egresado/a podrá beneficiarse del descuento siempre y cuando se colegie durante el mismo año de la obtención del Título.

2. El descuento consistirá en ofrecer la colegiación gratuita durante el primer año NATURAL (o meses que restan del mismo) y un descuento del 50% durante el año siguiente a la formalización del alta. Los siguientes años se abonará el importe íntegro estipulado.

3. Se elimina la cuota de alta por la formalización del Alta.

4. El descuento estará condicionado a la Junta de Gobierno que tendrá el derecho de admisión del mismo y se deberá tramitar l'alta segons normativa vigent,,es,EXEMPLE,,es,Serà requisit indispensable complimentar el formulari d'alta de col·legiació aportant tota la documentació que es requereixi per a la seva aprovació,,es,quotes Col·legiació,,es,Formulari alta col·legiació,,es.

EJEMPLO:

ATENCIÓ: Será requisito indispensable cumplimentar el formulario de alta de colegiación aportando toda la documentación que se requiera para su aprobación.

 

Cuotas Colegiación

Formulario alta colegiación