IMPORTANT (lee detenidamente):

En estar succeint un procés d'actualització de la Plataforma Col·legial, per poder realitzar el tràmit d'ALTA hauràs d'emplenar els documents especificats al final i remetre'ls per correu electrònic a info@colefcafecv.com, amb l'assumpte "sol·licitud d'alta com Col·legiat / a".

ADDICIONALMENT et informem que si vas a col·legiar en les situacions de "exercent" la "exercent Reduïda", ambas con Seguro de Responsabilidad Civil, deberás adjuntar la pertinente certificación de NO CONSTAR en el Registre de delinqüents sexuals (Per ACORD de Junta de Govern de 22 de maig de 2020, aquest no podrà superar els 6 mesos d'antiguitat). En compliment de la normativa sobre protecció de dades personals (RGPD 2016/679 i LOPDGDD 03/2018) t'informem que les dades que ens facilites en aquest formulari i als que ens autoritzes a sol·licitar seran objecte de tractament, amb l'única finalitat de complir amb la normativa vigent que ens obliga a verificar que les persones que treballen amb menors no tenen antecedents penals que els inhabilitin per fer-ho. Aquesta sol·licitud es podrà tornar a requerir de manera periòdica si els serveis a prestar s'estenen en el temps, cosa que obligarà a obtenir noves certificacions negatives d'antecedents penals en aquest àmbit. Les dades que es podran obtenir pel COLEFCV a aquests efectes són els marcats per llei i els que facilita l'Estat i que consisteixen únicament en una certificació negativa d'antecedents penals. Un cop finalitzada la relació laboral quedaran bloquejats pel temps en què ens obligui la llei (Ej: a efectes de possibles inspeccions de l'administració) Un cop finalitzat aquest termini, seran eliminats de manera definitiva. En cap cas les dades seran cedides a tercers. Només es podran comunicar per imperatiu legal. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació mitjançant correu electrònic dirigit a info@colefcafecv.com fonamentant la teva petició i aportant algun document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant.

Si no dispones de dicha certificación deberás remitirnos la AUTORIZACIÓN FIRMADA de sol·licitud per a obtenció d'informació sobre manca d'antecedents per delictes de naturalesa sexual per CORREU POSTAL. Adjúntala igualmente como documento adjunto al formulario la remítela a la dirección info@colefcafecv.com

 

Documents per al Alta:

Sol·licitud de Col·legiació

mandat SEPA

Autorització de sol·licitud Certificació exempció Reg. Del. sexe.

ADDICIONALMENT a aquests documents, remetre com a adjunts el DNI (els nois), TITULO (escanejat o fotografia) i FOTO mida carnet.


En cumplimiento de la L.O. 03/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal i RGPD 679/2016 l'informem que les dades personals facilitades per vostè seran objecte de tractament per l'COLEFCAFE-CV amb la finalitat de poder mantenir i gestionar la relació com a col·legiat en els seus diferents àmbits d'actuació del que li permetrà poder rebre informació periòdica de Col·legi, seva activitat o la d'aquells col·laboradors d'aquest i tramitar les seves sol·licituds. El titular dóna consentiment a efectes de realitzar les gestions pertinents respecte de la verificació de la seva titulació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, requisit sine qua non per poder integrar-se com a membre Col·legiat de Col·legi. Les dades no seran cedides a tercers excepte per imperatiu legal o per ser necessari per poder dur a terme la finalitat per la qual es van facilitar. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la seu de l'IL·LUSTER COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA Y EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA -COLEF CV-.C/ Passeig El Rajolar, 5 acc, 46100 Burjassot (València) a l'atenció de la seva Delegat de Protecció de Dades.