IMPORTANT (lee detenidamente):

En estar succeint un procés d'actualització de la Plataforma Col·legial, per poder realitzar el tràmit d'ALTA hauràs d'emplenar els documents especificats al final i remetre'ls per correu electrònic a info@colefcafecv.com, amb l'assumpte "sol·licitud d'alta com Col·legiat / a".

ADDICIONALMENT et informem que si vas a col·legiar en les situacions de "exercent" la "exercent Reduïda", ambas con Seguro de Responsabilidad Civil, deberás adjuntar la pertinente certificación de NO CONSTAR en el Registro de delicuentes sexuales, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de juliol, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y la ley 45/2015 de voluntariado para Trabajar con Menores.

Si no dispones de dicha certificación deberás remitirnos la AUTORIZACIÓN FIRMADA de sol·licitud per a obtenció d'informació sobre manca d'antecedents per delictes de naturalesa sexual per CORREU POSTAL. Adjúntala igualmente como documento adjunto al formulario la remítela a la dirección info@colefcafecv.com

 

Documents per al Alta:

Sol·licitud de Col·legiació

mandat SEPA

Autorització de sol·licitud Certificació exempció Reg. Del. sexe.

ADDICIONALMENT a aquests documents, remetre com a adjunts el DNI (els nois), TITULO (escanejat o fotografia) i FOTO mida carnet.

RECORDA en el cos del Correu electrònic especificar que "AUTORITZO Al COLEF CV a l'efecte de realitzar les gestions pertinents respecte de la verificació del meu títol, de conformitat amb l'article 11.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal. ".