El / la que subscriu, SOL·LICITA ser donat / da d'alta en el IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT de la Comunitat Valenciana, comprometent-se a complir amb les obligacions i a exercir els drets establerts en els Estatuts del Col·legi, en el Reglament de Règim Interior i normes complementàries que els desenvolupen.

 

Formulari de Precol·legiació

Cal remetre la sol·licitud emplenada, fotocòpia del DNI i JUSTIFICANT DE MATRÍCULA a info@colefcafecv.com

 

 

Serveis que presta el Col·legi als seus Precol·legiats / es:

  1. Informació periòdica mitjançant e-mails d'ofertes, Serveis i Actuacions del Col·legi.
  2. revista de la universitat, en format DIGITAL, amb caràcter semestral "Activitat Física i Esport: Ciència i Profesiónâ €
  3. Descomptes en Cursos de Formació organitzats pel COLEF amb reconeixements de mèrits © ritus en les Universitats adscrites per Conveni de Col·laboració (Universitat de València i Universitat Católica de València Sant Vicent Mártir).
  4. Descompte en donar-se d'Alta de col·legiat / da, de 25â,¬ en quota anual al Col·legiar a la condició de Exercent, 15â,¬ en Exercent reducidad i 10â,¬ en la condició de No Exercent.


En cumplimiento de la L.O. 03/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal i RGPD 679/2016 l'informem que les dades personals facilitades per vostè seran objecte de tractament per l'COLEFCAFE-CV amb la finalitat de poder mantenir i gestionar la relació com precol·legiat en els seus diferents àmbits d'actuació del que li permetrà poder rebre informació periòdica de Col·legi, seva activitat o la d'aquells col·laboradors d'aquest i tramitar les seves sol·licituds. El titular dóna consentiment a efectes de realitzar les gestions pertinents respecte de la verificació de situació d'estudiant de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, requisit sine qua non per poder integrar-se com a membre Pre de Col·legi. Les dades no seran cedides a tercers excepte per imperatiu legal o per ser necessari per poder dur a terme la finalitat per la qual es van facilitar. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la seu de l'IL·LUSTER COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA Y EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA -COLEF CV-.C/ Passeig El Rajolar, 5 acc, 46100 Burjassot (València) a l'atenció de la seva Delegat de Protecció de Dades.