La Junta General de col·legiats aprova per unanimitat no fer ús de la denominació d'Educador Físic Esportiu.

La Junta General de col·legiats aprova per unanimitat no fer ús de la denominació d'Educador Físic Esportiu.

Amb 0 Comentaris, Categoria: Nova,
En la passada Junta General de col·legiats del COLEF-CV es va aprovar per unanimitat:

"No fer ús, ni donar difusió de cap altra denominació de la professió ni del Col·legi Professional que no sigui la disposada per RD 1641/1999; mentre que la mateixa no sigui aprovada pel Ministeri competent, publicada en el BOE i per Decret de la Generalitat Valenciana ".

Per tant, atès que resulta contrari a Llei l'ús de qualsevol denominació col·legial no aprovada prèviament mitjançant Decret i publicada en diari oficial (art. 4.2 L.2 / 1974); així doncs, el COLEF-CV se cenyirà com sempre al compliment de la normativa vigent, desmarcant de qualsevol tipus de vulneració de l'ordenament que generi incertesa, confusió a usuaris, institucions i als propis col·legiats.
D'altra banda, la postura de la nostra Junta General de no fer ús d'una denominació no aprovada legalment, s'alinea amb el manifestat recentment pel director general d'Esports del propi CSD, qui ha negat específicament i per escrit de 13-06-2019 l'haver recomanat l'ús del terme .
En compliment de l'ordenat per l'Acord, ja s'han adoptat les accions pertinents per al manteniment de la legalitat, sense perjudici d'altres de més calat que corresponguin en dret a aquesta corporació professional.

twitter-mitjans de comunicació social-xarxa-circle-icona

Deixa un comentari