X BASES DE LA CONVOCATORIA DE AJUDES PER A L'ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS

 

En l'exercici de les seues competències, i per al desenvolupament dels fins i funcions propis del Col·legi, la Junta de Govern del COLEF CV, en la seua reunió de data 15 de juliol del 2016, ha acordat convocar ajudes econòmiques per a l'assistència dels seus col·legiats a Congressos científics i professionals relacionats amb l'activitat física i l'esport d'àmbit territorial i nacional, per un import global de 300€.

 

 ATENCIÓN:  Concurs d'Assistència a Congressos únicament per a Col·legiats/des del COLEF CV.

 

--

En el ejercicio de sus competencias, y para el desarrollo de los fines y funciones propios del Colegio, la Junta de Gobierno del COLEF CV, en su reunión de fecha 15 de julio de 2016, ha acordado convocar ayudas económicas para la asistencia de sus colegiados en Congresos científicos y profesionales relacionados con la actividad física y el deporte de ámbito territorial y nacional, por un importe global de 300€.

 

 ATENCIÓN:  Concurso de Asistencia a Congresos únicamente para Colegiados/das del COLEF CV.